رفتن به محتوای اصلی

ســالام دوسلار
lachin
24.06.2022 - 14:46
عنوان مقاله:
اعتراف ننگین پهلویان و پهلوی پرستان در زمان اقتصاد کلفت های فیلیپینی

ســالام دوسلار.. همانطور که می بینیم آقای محسن کردی یک واقیعت تلخ را اعتراف میکند و مینویسد که (یک میلیونیم از درآمد کشور را به مستشاران میدادیم و در عوض امنیت داشتیم ). این اعتراف گویای آن است که

این آقایان پهلوی پرستان نه لیاقت و نه عرضه و نه توانای دفاع از این مرز بوم را دارند پس ناچار هستند که یک ( زن آمریکایی ) را استخدام بکنند تا برای دفاع از ناموس و شرف این آقایان و آقا زاده ها دفاع بکند واین آقایان « امنیّت » داشته باشند.
دوستان... در فرهنگ شمع و گل و پروانه و ساقی و می و شراب , بیشتر از این نبایستی انتظار داشت.
در طول تاریخ این کشور, هموطنان عرب علم دانش را گسترش دادند, ترک ها جنگیدند و از مرز و بوم دفاع کردند , ( آریایی ها) هم در عزلت و خلوتگاه کنجیدند و با شمع و گل و پروانه و ساقی و می و شراب مشغول شدند. با شمع و گل و پروانه نمی از مرز و بوم یک کشور دفاع کرد..
راستی آقای محسن کردی.... شما که برای زنان آمریکایی پول میدادید تا از شرف و ناموس شما دفاع بکند , پهلوان بازی و فیتیله پیچ کردن مخالفان شما در سایت ایران گلوبال دیگر چه مغلطه است. خودتان را مسخره کرده اید و یا دیگران را دست کم گرفتید. و یا همان پهلوان پنبه ای هستید که واقعآ لیاقت و شایسته شماست. در هر حال پوریای ولی پشت و پناهتان باشد پهلوون. رخصت.