رفتن به محتوای اصلی

2 comments
نظرات رسیده
25.06.2022 - 07:51

2 comments Mohammad Reza Eskandari چه زشت و‌پستی ملتی که قدر بهترین افراد خود نداند از دیکتاتوری پرولتاریا به بورژوازی تمام عیار از جزنی به رضا پهلوی خواهد رسید

2 comments
Mohammad Reza Eskandari
چه زشت و‌پستی ملتی که قدر بهترین افراد خود نداند از دیکتاتوری پرولتاریا به بورژوازی تمام عیار از جزنی به رضا پهلوی خواهد رسید
اگر رجوی رهبر شد رضا پهلوی هم خواهد شد
کاک کیانوش از گندم ری با این شیوه نه شما و نه کسان دیگر نمی خورند
مردم رهبری فردی و توسط خارجی ها مشخص شده را سالها هست از آن عبور کرده اند