تحولات خاورمیانه، قدرتهای غربی وضرورت استقلال آزادیخواهان

تحولات خاورمیانه، قدرت های غربی و ضرورت استقلال نیروهای ازادیخواه!

سخنرانان این هفته تالار فرهنگ گفتگو عبارتند از :کیانوش توکلی ، جهانگیر لقایی ،ازادی ، دلیر کردستانی ، پویا ...احمد تقوایی

فایل صوتی سخنرانان در تالار فرهنگ گفتگو پیرامون «تحولات خاورمیانه ، قدرت های غرب و ضرورت استقلال نیروهای ازادیخواه!

مجریان برنامه: جهانگیر لقایی ، دلیر کردستانی ، مصطفی شکری و کیانوش توکلی

انتشار از: