متخصص رادیو ایزوتوپ‌های پزشکیِ دانشگاه مالک اشتر در زندان