تحلیل ترورهای پاریس با دکتر بهیه جیلانی

گفتگوی رادیو شهروند با خانم بهیه جیلانی دارای دکترای جامعه شناسی (حقوق زن در اسلام) از دانشگاه علوم انسانی نیس، صوفی آنتی پلیس در فرانسه - فعال سیاسی و حقوق بشر

انتشار از: