آخرین سیستم اطفاء حریق در کشور

آتش نشانی: آخرین سیستم اطفاء حریق ـ ایرانشهر ( بلوچستان)

در سیستان و بلوچستان همه نوع خدمات از آتش نشانی گرفته تا بهداشت و آموزش و غیره با بقیه جاها فرق می کند

         

 

نظردهی با فیسبوک: