مقایسه وضعیت جمهوری اسلامی و سرگذشت سقوط صفویان

از زبان هاشم آقاجری

منبع: 
خبرنامه گویا
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: