دستمزد، مرکز چالش رژیم در مقابل کارگران- بولتن کارگری 230