شکل‌گیری فضای شبح‌گونه در نظام تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی