یادداشتی بر دیدگاه و نوشته های آقای رضا پرچی زاده

● در اینجا قصد تحقیر و سرزنش آقای رضا پرچی زاده نیست، بلکه هشداری است به ایشان و نسل جوان ایران دوست و سیاسی کشور، که بر بستر فرهنگ کهنه شده و بر اساس فرهنگ عقب ماندهء قرن گذشته، کار و زندگی سیاسی خود را بنا ننهند، در دام فرهنگ ایراسیونال شرقی خود را گرفتار نکنند، از این نسل انتظارات بیشتری میرود، همان نوآوریها و خلاقیّتها، همان تحقیقات و پژوهشهای عمیق علمی و پایدار، که نسل جوان در اروپا و در آمریکا و در سایر کشورهای پیشرفته و دمکراتیک به جوامع خودشان عرضه کرده اند و میکنند.

یادداشتی بر دیدگاه و نوشته های آقای رضا پرچی زاده،

● مدّتی است که فردی بنام آقایِ رضا پرچی زاده نوشتارهای خود را در سایت ایران گلوبال انتشار میدهند. گرچه آقای پرچی زاده ظاهرأ دوران جوانی را طی میکنند، با وجود این در سایت شخصی خودشان این چنین خود را معرفی کرده اند: روزنامه نگار، و فعال سیاسی مستقل هستم. تخصص رسمی ام ادبیات، تحلیل گفتمان، مطالعات رسانه ها و ارتباطات، و روزنامه نگاری بین المللی است. گرچه ممکن هست که آقای پرچی زاده در رشته های فوق تحصیل دبستانی و آکادمیک کرده باشند، امّا من تا کنون تخصص های در بالا مذکور  را که ایشان بخود نسبت داده اند، در نوشتار  و در هویّت فکری ایشان نیافته و  تجربه نکرده ام.

● در امری و و یا رشته ای تخصص و سررشته داشتن به معنای آن هست که آن فرد نسبت به دیگران بتواند بهتر و پایدارتر گذشته را خوب درک کرده باشد و تحلیل درستی از زمان حال داشته و بتوانند آینده را خوب پیش بینی کنند و ابزارهای لازم و ممکن را بکار گیرد و از همه مهمتر در عرصه های مورد ادعا کمترین درصد اشتباه را داشته باشند تا این تخصص خود، مشکل آفرین نباشد و به همزیستی مثبت و به روابط اجتماعی سالم جامعه صدمه ای وارد نکند.

● امّا آن چیزی که تا کنون میشود از نظرات و نوشتارهای آقای پرچی زاده برداشت کرد، روشی اقتدارگراییِ چکشی، جرقه ایِ زود گذر، نسخه نویسی سرشار از احساس و تلاشی سریع و خطی برای کسب پایگاه و جایگاه طبقاتی ایی است که افراد دیگر سالها در این راه عرق ریخته اند و پیراهن عوض کرده اند و بسیار از آنها جان باخته اند، آنهم در سطحی علمی شایسته و  برابر با نُرم معتبر جهانِ پیرامونی. در حوزهءِ اندیشه گری چنین تلاش خطی ایی مانند آقای پرچی زاده، آتش گذاشتن بر گندمزار خشک و طلاییِ اندوخته هایِ علمی، سیاسی و تجربیِ هر جامعه است. همین رشد های خطی و بادکنکی بدون پشتوانه بوده و هست که ایران را به چنین روزهای سیاهی انداخته است.

● انگیزهء نوشتن این نوشتهءِ کوتاه بر اساس نوشته هایی نسنجیده از آقای پرچی زاده در بارهء سیستم پادشاهی مشروطه و به نقد گرفتن آقای شاهزاده رضا پهلوی و آقای اسماعیل نوری علا است که از این نوشتها  چنین بر می آید که آقای پرچی زاده با این دو نفر  از زوایه ای غیر ه معقول مشکلی بنیادی در پوسته پیچیده و پنهانی دارند و به سیستم حکومتی مشروطهء سلطنتی حساسیّت خاصی می ورزند، بدون اینکه به ماهیّت مسئله بپردازند.

● جهت اطلاع  آقای پرچی زاده یادآوری و تأکید میشود که  من نگارنده، یک نفر جمهوری خواه هستم، و اعتقاد دارم که دوران پادشاهی در هر شکل آن به پایان رسیده است و در مقالاتی با عبور از خط قرمز ها و بدون رعایت اخلاقیّات، آقای شاهزاده رضا پهلوی را سخت به نقد گرفتم و به یک نفر اپوزیسیون با داشتن یک رأی تا کنون چندین بار به ایشان پیشنهاد کرده ام که از مطرح کردم حکومت سلطنتی چشم پوشی کنند، زیرا بگذشت از نظام پادشاهی در قدم اوّل بسود موقعیّت اجتماعی و سیاسی شخص ایشان در سطح کشوری و بین المللی است، دوم اینکه به به سرانجام رساندن پروسهءِ جنبش دمکراسی خواهی ایراینان کمک شایانی میکنند، سوّم: به وحدتِ ملّی  بیشتر ایرانی تباران منجر خواهد شد.

● در مورد حزب مشروطه که بنا درستی خود را جدیدأ"  لیبرال" مینامد، در همان سالهای 2008 یک نوشتاری 3 بخشی، با عنوان [ حزب مشروطه، حزبی نه برای امروز و نه برای فردا ] در سایت ایران گلوبال انتشار دادم که در آن حزب مشروطه را ارگانی اضافی و بدون آینده و حتّی بسیار بازدارنده از هر جهت در عرصهءِ سیاسی ایران ارزیابی کردم، که از وحدت ملّی و از جایگزینی دمکراسی در ایران، بسود نظام جمهوری اسلامی جلوگیری میکند. جدیدأ هم با مسئول تارنمای حزب مشروطه، آقای بهمن زاهدی، به مناسبت گذاشتن مقاله ای در سایت حزب مشروطه که بطور مستقیم و غیره مستقیم به هم میهنان ایرانی اصیل استان لُرستان توهین کرده بود، در گیری در فضای سایبری بصورت نوشتاری داشتیم.

● در مورد آقای اسماعیل نوری علا گمان کنم اوّلین نفری هستم که فرهنگ سیاسی و خود بزرگ بینی و خود محوری و اشتباهاتِ  ایشان را در شبکهء جهانی سکولارهای سبز و در فضای سایبری مطرح کرده ام و مدتهاست که روابط و تبادل نظر بین ما بطور کامل قطع شده است.

● امّا شما آقای رضا پرچی زاده که نمیدانم از کدام جغرافیای ایران هستید و از کدام جهان بینی تربیّت و فرهنگ سیاسی خود را  آموخته و تغذیه میشوید، مدّتی است که در سایت ایران گلوبال موضع گیری خشونت آمیز و افشاگری های بی مصرف وسیعی را نسبت به آقای رضا پهلوی و آقای اسماعیل نوری علا از سر گرفته اید، امّا در مقابل دشمن اصلی همهءِ ایرانیان یعنی نظام جمهوری اسلامی را فراموش کرده اید و تاکنون موضعی مشخص نسبت به دستگاه ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی از خود نشان نداده اید،

 آیا فکر نمیکنید که این تحلیل های یکطرفه و عجولانه و سرشار از غرور جوانی شما بسود نظام جمهوری اسلامی و قصد لکه دار کردن شخصیّتهای سیاسی ایرانی و تضعیف هر چه بیشتر جبههءِ اپوزیسیون نظام ولایت فقیه هست ؟. جامعهء سیاسی و افرادی مانند من نظام سلطنتی و شاهزاده رضا پهلوی و افرادی مانند آقای نوری علا را بخوبی میشناسند، و اکنون مشتاق هستیم که بدانیم شما چه کسی هستید و چه هدف و برنامه ای دارید ؟

●  آقای پرچی زاده نوشتارهای خود را تحقیقی و پژوهشی ارزیابی میکنند و  در نوشتاری تحلیل کرده اند که : [نظام پادشاهی بالذات ناقص حقوق بشر است]. از همین مقالهء ایشان میتوان درک کرد که تحلیلهای آقای پرچی زاده با اصول و پرنسیپ پژوهشگری مدرن و راسیونال در تضادِ کامل هست. زیرا اگر ایشان کمی تحقیق میکردند چنین مقاله ای را نمی نوشتند. امروز ایشان باید بدانند که همان حقوق بشری که دست آورد اندیشهء لیبرالیسم است در نظامهای پادشاهی، از جمله: نظام پادشاهی انگلستان که آورنده و بنیادگذار سیستم پارلمانی است و جهان بینی و اندیشه و فرهنگ لیبرالیسم از درون سیستم پادشاهی کشور هلند بیرون آمد که بعد از آن در اشکال دیگر خود را در جمهوری آمریکا و انقلاب فرانسه به نمایش گذاشت.

●  دیدگاه آقای پرچی زاده در دوران برده داری و فاز بعد از آن یعنی سلطنت مطلق فردی سیر میکند، و هنوز به دوران مدرنیته و عصر روشنگری نرسیده است، که بدانند نظام عقب مانده و برده داری فئودالیته با همکاری و همدستی همین پادشاهان و طیقهءِ نوپای سرمایه داری انقلابی از بین رفت  و بعد از آن همین دو طبقه در مقابل قدرت کلیسا ایستاد. عبور از نظام پادشاهی روند پروسهء تکاملی است، و نه برای اینکه این سیستم ذاتأ جهنمی و شیطانی است. چنین دیدگاه ذات گرایی به پدیده ها و دوران تکاملی که آقای پرچی زاده  آنرا نمایندگی میکنند، یک جهان بینی مطلق گرایی متافیزیک دینی هست، که حرکت جهان را سکون بدون تغییر پذیری می پندارند.

● آقای رضا پهلوی با انتقادات وارده بر ایشان، ولی امروز تنها شخص مورد اعتماد در جنبش و اپوزیسیون سیاسی شناخته شدهءِ نظام مستبد جمهوری اسلامی میباشند که از مهارتهای سیاسی، کشور داری و روابط بین الملل، مسائل حقوقی و حقوق بشر، انواع دمکراسی ها و سایر ابتکاراتِ لازم دیگر در قرن 21 و فراتر از آن برخوردار هستند. شاهزاده رضا پهلوی بهترین و نامدارترین و شایسته ترین کاندیداتوری اوّلین و چند دورهء دیگر ریاست جمهوری دمکراتیک ایران فردا میباشند.

● آقای اسماعیل نوری علا  هم اگر در اوج گیری انقلاب 57 روح الله خمینی را در کرهءِ ماه دیده است و یا با هر پیشینه ای دیگر و با هر گونه شاید ضعف کاراکتر و کاستی در رهبری گروهی، ولی امروز نام فردی و نام سایت ایشان با سکولاریسم که امری استراتژیک و جدی در مقابل جمهوری اسلامی است در فضای اپوزیسیون برجسته هست، آیا فکر نمیکنید که شما با این تحلیل های زود گذر خود چنین افرادی را با این طرز و روش زیر سئوال بردن، ریختن آب به چرخش بهتر و تداوم آسیاب مستبد نظام دینی جمهوری اسلامی و مایهءِ مسرت ایرانی ستیزها هست ؟. از قدیم گفته اند هر سخن جایی دارد و هر نقطه مکانی !!!. شما اگر دقت نکنید که جا و مکان ها را بشناسید، نتیجه تحلیلهای شما، دوستی همان خاله خرسه و پشهء نشسته بر پیشانی و زلف یار خواهد شد.

● در اینجا قصد تحقیر و سرزنش آقای رضا پرچی زاده نیست، بلکه هشداری است به ایشان و نسل جوان ایران دوست و سیاسی کشور، که بر بستر فرهنگ کهنه شده و  بر اساس فرهنگ عقب ماندهء قرن گذشته، کار و زندگی سیاسی خود را بنا ننهند، در دام فرهنگ ایراسیونال شرقی خود را گرفتار نکنند، از این نسل انتظارات بیشتری میرود، همان نوآوریها و خلاقیّتها، همان تحقیقات و پژوهشهای عمیق علمی و پایدار، که نسل جوان در اروپا و در آمریکا و در سایر کشورهای پیشرفته و دمکراتیک به جوامع خودشان عرضه کرده اند و میکنند.

 |ماه مه| 2012| آلمان|

 

ایمیل نویسنده: 
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ممنون از این مطلب . تذکر به جایی بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این نوشته دارای نکات بسیار مهمتری از کلیت نوشتار که نقد یک مقاله نویس بود می باشد.
سپاس از جناب ناصر کرمی و تمام کسانی که جسارت اصلاح خویش دارند

باید عرض کنم برخی نوشته های جناب پرچی که در این سایت میبینم تنها چند فحش ناموسی کم دارند!! به این که نمی گویند مقاله نویسی.من هم از فردا دست به قلم می شوم مقاله مینویسم.مقاله باید برای خواننده اموزنده و برای طرفین دیالوگ و مجادله گامی رو به جلو باشد.وگرنه حرفهای نخ نما شده را بازتکرار کردن نشد کار عزیز.باز جناب کرمی به خودش زحمت داده این تذکر را نوشته.فکر کنم قصدش اصلاح نویسنده بود ولی....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به کاربران گرامی،....● م. اوستا ، ..من ادعا نکردم که در ادبیّات و زبان پارسی تخصص دبستانی آکادمیک دارم، در چنین مواردی هم لازم به تخصص خاصی از زبان پارسی نیست، شما هم ممکن هست مدرک تخصصی در رشتهءِ ادبیّات و زبان پارسی داشته باشید، امّا ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود
گرامی از نظر من شما دچار دوگانگی گشته اید و این را میشود در نوشتارتان دید.من در ذهن شما نیستم و فقط افکار شما را از روی نوشتارتان و آثارتان در می یابم و از آنجایی که به فرهنگ و نوشتار و زبان پارسی تسلط دارم براحتی در میابم که شما ((حداقل)) دو پهلو قلم میزنید.برایتان مثال میزنم از نوشتار خودتان،برای مثال شما در ابتدای سخنتان در مورد آقای پرچیزاده میفرمایید:امّا در مقابل چگونگی با روش و افشاگری آقای پرچی زاده به این افراد که بسود نظام جمهوری اسلامی است دفاع کرده ام و خواهم کرد. و بعد از خودتان مینویسید: ز هیچ کسی هم انتظار درجه و نشان دادن را هم ندارم، بزرگ بودن و بزرگ شدن نزد ایرانیان چابلوشی و در پرده نگهداشتن واقعیّت هاست، که من مطمئن هستم که هیچوقت نزد ایرانیان بزرگ نخواهم شد، وظیفهء من روشنگری و تلاش برای رهایی زادگاهم ایران هست،.حال آیا این خود نماد دوگانگی نمی باشد؟!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به کاربران گرامی،.... ● پیام و ● م. اوستا ،● خانم و یا آقای پیام: در نوشته و دیدگاه من هیچگونه دو پهلویی و یا دو گانگی وجود ندارد، آنجا که از شاهزاده رضا پهلوی و جناب اسماعیل نوری انتقاد کرده ام، قصدم این بوده که آقای پرچی زاده دریابند که من سلطنت طلب نیستم، و با فرهنگ سیاسی و جهان بینی آقای نوری علا هم زاویه دارم، امّا ...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام عرض می کنم خدمت آقای کرمی عزیز. مقاله شما را خواندم. فکر می کنم که بهتر بود موضعگیری مشخصی می کردید، چرا که کاملا دوپهلو نوشته اید. یک جای آقایان پهلوی و نوری علا را کوبیده اید و جای دیگر از آنها تمجید کرده اید. در هر حال، اگر شما نمی دانید که آقای پرچی زاده از کدام نقطه جغرافیایی آمده و چه موضعی دارد، بهتر است به جای تهمت زدن و تخریب کردن کمی سابقه کار و آثار ایشان را مطالعه کنید و بعد نظر بدهید. موفق باشید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود
آقای محسن کردی
باید خدمت جنابعالی برسانم که آقای پرچی زاده تازه به دوران رسیده نیستند که بخواهند با این ترفندها مطرح شوند.کافی یکمی سرچ بفرمایید تا در مورد گذشته و بیوگرافی ایشان آشنا شوید در مورد ایشان همین کافی که در دوران تحصیلشان چند بار بخاطر عقیده هایشان محروم شدند و بار اخر هم اینکه از ادامه تحصیل در مقطع دکترا بازماندند توسط ج ا.لطفن بجای انگ زنی که راحت ترین کار است کمی تعقل بفرمایید و از این شیوه که بسیار ناپسند است دوری فرمایید.و به نقد و انتقاد های سازنده روی بیاورید و طاقت افکار مخالف خود را داشته باشین.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود
اینگونه نقد و نقادی فقط و فقط از یک ایرانی بر می آید.چرا که بجای نقادی از روی دلیل و انصاف و مدرک به فحاشی و کوبیدن و تخریب پرداخته میشود و لاغیر.خوب بو ایشان به جای تناقض گویی و خودنمایی در مقاله ای که به اصطلاح برای آقای پرچی زاده نوشته بودند کمتر به تعریف و تمجید خود میپرداختند و خود را صاحب سبک و پیشرو قلمداد میکردند و به شیوه ای اصولی نقد میفرمودند و بقیه داستان را میسپردند دست خواننده تا برود در مورد ایشان تحقیق کند و از خصایص ایشان آگاه شود.در پایان اشاره کنم که بقول معروف ((تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد))ایشان با اینگونه نقادی از من شبهه زدایی فرمودند که کمترین دانشی در رابطه با نقادی ندارند ولاغیر.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
متاسفانه یکی از راههایی که ایرانیان تازه به دوران سیاست رسیده طی میکنند خرده گیری از افراد سرشناس است تا خود را از گمنامی بیرون بکشند و جناب پرچی زاده یکی از آن افراد هستند. اگرنه اگر مشکلی با نظام پادشاهی داشتند ایشان میتوانستند مانند صدها نفر که تابحال در مخالفت با نظام پادشاهی مطلب نوشته اند نظر خود را بگویند ...... اما خب.. اینجوری ایشان میشدند جزو آن چندصد نفر و نقش شان مثل امروز که بر نوری علا تاخته اند برجسته نمیشد. قضیه به نظر من مشکوک هم میزند. این که یک مقاله برای نقد نوری علا اینقدر در سایتها بازتاب پیدا کند مشخص است که حاصل کاری همسو و گروهی باید باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
راستش به گمانم در بیشتر نوشته ی آقای کرمی خودشان ندانسته اند که چه می خواهند بگویند.گفته اندآقای پرچی زاده نسبت به شاهزاده و آقای نوری علا نقد نامنصفانه داشته اند اما پس از آن از نقدهای تند خود می گویند بی آنکه اشاره ای به اشتباه بودن آن ها داشته باشد(اگر نقدهای ایشان رااشتباه می داند) این همه نوشتند تا بخواهد خود را دارای هویتی سیاسی بشناساند که مقالاتی نیز نوشته است یا گفتگوهایی کرده است.
این اوخر بیش از پیش آشکار شده است که نمی توان چندان برای رضا پهلوی درایت سیاسی قائل بود.آقای نوری نیز به همینگونه
اگر هم رضا پهلوی را دارای آن بار سیاسی در نظر آوریم باید برایشان بی تعارف نقد داشت تا از اشتباه های آینده جلوگیری کرد. نوری علا نیز از این قاعده جدا نیست.
اما با چند خط از نوشته ی آقای کرمی آنجا که به دفاع از نظام مشروطه می پردازند تا اندازه ای موافق هستم.
ي

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

◄ طبق رعایت اصول دمکراسی، چون در نوشتار به آقای رضا پرچی زاده از "حزب مشروطه و مسئول تارنمای این حزب نام "برده ام، لینک این یادداشت کوتاه در سایت ایران گلوبال را برای مسئول تارنمای این حزب و در سایت درونی آن گذاشتم ◄ در پاسخ این نوشتار کوتاه من در سایت ایران گلوبال، نویسنده ای بنام "عرفان" مطلبی در سایت حزب مشروطه انتشار داده است که لینک آنرا در اینجا می آورم. ◄ http://www.irancpi.net/digran/matn_5446_0.html