صدا و سیمای اهواز عرب ستیزی

در این برنامه به سیر تاریخی عرب ستیزی در اقلیم اهواز (عربستان ایران) از دوران روی کارامدن رضا خان تا دوران نظام جمهوری اسلامی ایران میپردازد.

منبع: 
سایت حزب تضامن
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: