صدا و سیمای اهواز عرب ستیزی قسمت سوم

در قسمت سوم برنامه صدا و سیمای اهواز به فجایع محیط زیستی و بی توجعی عمدی رژیم در نابودی محیط زیست اقلیم اهواز و جو امنیتی حاکم، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

منبع: 
یوتیوب تلویزیون فضایی کلمه
برگرفته از: 
تلویزیون کلمه و سازمان حقوق بشر اهواز
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: