مردم خفاجيه سوسنگر برای ایجاد سیل بند در منافذ و معابر

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: