سپاه یک نیروی تروریستی میباشد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: