تجزیه ایران، مصاحبه با یاسین اهوازی و جواد خادم

در برنامه ساعت صفر به مجری گری خبرنگار کهنه کار احمد رافت، موضوع تجزیه ایران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

منبع: 
تلویزیون فضایی کلمه
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: