تاريخچه ستاره شناسى و چهار قانون ترموديناميك، نامه جالب گالیله به جاناتان کپلر