ظریف در میان دو رئیس جمهور و یک برجام + جزئیات پیشنهادی فرانسه