چهار دهه دادخواهی؛ 'پرچمی که از مادران خاوران به ارث رسید'