چرا این تعداد از مسئولان حکومت ایران کرونا گرفته‌اند؟