رفتن به محتوای اصلی

"نه به جمهوری اسلامی" آغازی برپایان آن"آری منحوس"
31.03.2020 - 20:59

 

این روزها بشریت بی مرزبا یک ویروس کشنده دست وپنجه نرم میکند ودراین جدال جهانی با ویروس کرونا،نخستین چیزی که پزشکان برای مقابله ودفع این ویروس خطرناک توصیه میکننداستفاده ازماسک است. 41 سال پیش ویروسی به مراتب کشنده تروخطرناک ترازویروس کرونا،درشکل وشمایل جمهوری اسلامی وبا اجازه اکثریتی که به آن رأی"آری"داده بودند وارداندام جامعه ایران شدوبزودی تمام اعضای این اندام ومدیریت جامعه آنروزایران را تسخیرکرد. سیاست،اقتصاد،فرهنگ وهنروورزش وبطورکلی هرچیزی که به زندگی فردی واجتماعی ایرانیان ارتباط پیدا میکند،حتی خوردن وخوابیدن ولباس پوشیدن وسفررفتن وغیره همه موردحمله این ویروس قرارگرفت.وشوربختاکه مدافعان پیکرجامعه درمقابل ویروس های مخرب وکشنده یعنی احزاب وگروههای سیاسی ومدنی ومطبوعات آزاد وروشنفکران ونخبگان جامعه درآنزمان که میبایستی نقش گلبول های سفیدوسربازان جامعه مدنی ایران درمقابل ویروس خمینی واسلام سیاسی بازی میکردند،عمدتا یا حامی وپشتیبان ویروس خمینی وجمهوری اسلامی اوشدند ویاآنچنان مانند امروزدرخرده کاریها وپراکندگی های خودغوطه وربودندکه تاویروس خمینی وجمهوری اسلامی اوآنان راازپای درنیاوردبه عمق خطرومرگ آفرینی این ویروس پی نبردند.

 آری درروز12فرودین ماه 1358به فرمان آخوند معرکه گیری که دریک بزنگاه تاریخی ازمنجلاب تحجروبربریت قرون وسطی سربرآورده بود،اکثریت مردم فریب خورده ایران را به پای صندوقی کشاندکه جواب "آری" به جمهوری اسلامی ناشناخته را تجلی تمام خواسته های آزادیخواهانه وعدالت جویانه مردم ایران تعبیرمیکرد ورأی "نه"به جمهوری اسلامی رابه منزله طرفداری ازاستبداد وترویج ظلم وستم درجامعه تبلیغ میکرد! والبته که بین وعده آزادی وآب وبرق ومسکن مجانی کیست که گزینه وعده های شرین را انتخاب نکند وبه آن آری نگوید؟! این بودکه مردم ایران درآن خیمه شب بازی آخوندی، به جمهوری اسلامی ناشناخته شده ای رأی دادند که رهبرروحانی اش درپاریس گفته بود:حکومت آینده ایران مثل همین جمهوری فرانسه خواهد وهمه احزاب وگروههای سیاسی ومطبوعات وزنان درآن آزاد خواهندبود!

بازکردن پرونده جنایت ها وخیانت های جمهوری اسلامی درطی 41 سال گذشته داستان مثنوی هفتادمن کاغذاست ودرحوصله این مختصرنیست که غرض ازاین نوشتارکوتاه یادآوری این نکته است که درخردادماه گذشته یعنی چندماه قبل ازچهل ویکمین سالگرد"آری به جمهوری اسلامی" 14زن آزاده و14 مردآزاده ایرانی دردوبیانیه جداگانه بدون ترس و با صدای بلند به جمهوری اسلامی"نه" گفتند وبرای گفتن این"نه" توسط دستگاه امنیتی خامنه ای دستگیروتحت شرایط غیرانسانی زندانی شدند وخود خانواده های آنان موردآزارواذیت جسمی وروحی قرارگرفتند. پاره ای ازاین زنان ومردان آزاده پس ازتحمل ماهها سلول انفرادی، دربیدادگاه حکومت اسلامی به زندانهای طویل المدت محکوم شدند. 15-16 سال زندان برای گفتن"نه" به حکومتی که روی تمام حکومتهای فاسد وتبهکارتاریخ ایران وجهان را سفید کرده است.حکومتی که پس 41 سال هنوز مشروعیت خود را ازهمه پرسی سال 58 میگیرد که اگرامروزآن همه پرسی تکرارشود دربهترین حالت بیشتراز10%مردم ایران به آن رأی "آری"نخواهندداد.   

هفته گذشته دادگاه تجدیدنظرچندتن از14 نفرها حکم اولیه ومحکومیت چهارنفرازآنان : خانم سپهری وآقایان نوری زاد،خواستار،سپهری را تأییدکرده است وازقضامجموعه محکومیت این چهارنفرچهل ویک سال زندان میشود. یعنی دادگاه عدل اسلامی خامنه ای، درسالگرد"آری" به جمهوری اسلامی چهارتن ازمجموعه 14 نفرهای زنان ومردان آزاده این سرزمین که جرأت کرده وبا صدای بلند پرچم"نه به جمهوری اسلامی"رادرمیان ایرانیان به اهتزازدرآورند،به 41 سال زندان محکوم نموده است تا به مردم ایران وجهان بگوید که آن "آری"که مردم ایران 41 سال پیش به جمهوری اسلامی اسلامی به صندوق ریخته اند تاابد معتبراست وکسانی که از"رأی مردم" سرپیچی کنندبه سختی مجازات میشوند! واین همان حکومتی است که خمینی برای نفی قانون اساسی گذشته که دستاورد انقلاب مشروطیت ایران است گفته بود: پدران ماچه حقی داشته اند که برای نسل های آینده قانون بنویسند!  

طنین شعار"نه به جمهوری اسلامی" که توسط 28 تن اززنان ومردان آزاده ایرانی درتابستان گذشته مطرح گردیدوبزودی به حرکتی ملی وفراگیروفراگروهی درداخل وخارج ازکشورتبدیل شد. کمی بعد بازتاب این شعاردرخیزش خودجوش  آبانماه گذشته مشاهده گردید وکمی پس ازآن درجنایت بزرگ وفراموش نشدنی سرنگون سازی هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاه پاسداران واینک هم درموردچگونگی دروغگوئی وپنهانکاری و بیکفایتی درمدیریت مقابله با ویروس کرونا همه وهمه درستی طرح شعار"نه به جمهوری اسلامی" که درحال حاضرخواست اکثریت مردم ایران است به اثبات رسانید. برخلاف تصور برخی از تفرقه افکنان وخودمحورپنداران در درون اپوزیسیون ناکارآمد، شعار"نه به جمهوری اسلامی"شعارزودگذرومرحله ای ومتعلق به یک گروه سیاسی نیست که بتوان آنرا نادیده گرفت ویا آنکه با بهانه ای آنرا دورزد.این شعارهمانطوریکه بدرستی درمضمون بیانیه تکمیلی 14نفرها برآن تأکید نهاده شده است، مبداء حرکت برای گذرازحکومت جهل وجنون اسلامی به یک نظام سکولاربرآمده ازیک انتخابات آزاد با قانون اساسی مبتی براعلامیه جهانی حقوق بشرمیباشد.

در سالگرد منحوس"آری به جمهوری اسلامی" یادهزاران هزارزن ومردآزاده ایرانی که برای آزادی وعدالت وبرابری خون پاکشان توسط حکومت اسلامی گوشه وکناراین سرزمین غارت شده ومغموم را رنگین ساخته است گرامی بادوسلام به همه زندانیان سیاسی، زنان ومردان آزاده ای که به جرم گفتن"نه به جمهوری اسلامی" اسیرکینه حیوانی حکومت خودکامه خامنه ای شده اند. "نه به جمهوری اسلامی"شعاردیروز،امروزوفردای تمام کسانی است که برای ایرانی آزاد با مردمی مرفه وشاد وسربلند مبارزه کرده ومیکنند. بی هیچ شک وشبهه ای عمر حکومت اسلامی به سررسیده وتمام شاخصه های مرگ درشخص خامنه ای و حکومت خونریزش نمایان گردیده است. دورنیست روزی که مردم جان به لب رسیده ایران دوباره خیزش کنند واین بارکوبنده تروپیگیرتردرمقابل حکومت فاسدوجنایت پیشه ولایت فقه صف آرائی نمایند.نبرد نهائی مردم ایران برای رهائی ازاسارت جمهوری اسلامی درپیش است. کسی چه میداند شاید این نبرد درسال جاری رقم بخورد وحکومت خودکامه وایران وایرانی ستیزجمهوری اسلامی درسال 1400 توسط مردم به ستوه آمده ازفقر وفسادوتباهی به زباله دان تاریخ سپرده شود.

12 فرودین 1399

31 مارچ 2020

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

بهروز ستوده

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.