هشدار به حزبِ (حدکا) وتمام اندیشمندانِ کُرد
16.06.2020 - 20:04

درتاریخ (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹) حزبِ دمکراتِ کردستانِ ایران، با کُپی برداری ازسایتِ (آفتاب نیوزِ) جمهوریِ اسلامیِ ایران (۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹)، درموردِ بیماریِ (کرونا)، با تحریفِ نام استانِ آذربایجانِ غربیِ (آفتاب نیوزِ) با عنوانِ مَن درآوردیِ وجعلیِ (استانِ اورمیه)! باز(همانندِحادثۀ سولدوز:نقده درآغازانقلابِ بهمنِ ۱۳۵۷)، متأسفانه، گام دیگری برداشت درتنش آفرینی وبرای برهم زدنِ اعتمادِ شکنندۀ خلق هایِ تحتِ ستم، بخصوص دوهمسایۀ تُرکِ آذربایجانی و کُرد، که بطور آشکارتنها بنفعِ جمهوریِ اسلامی ایران است وبس،. نگاه کنید به: (پی نوشت یک: دو لینک: آفتاب نیوز و تیشک/ کردستان مدیا).

بعلاوه این ادعای خطرناک و دوراز دوراندیشیِ حزبِ دمکراتِ کردستانِ ایران ، برخلافِ قطعنامۀ کنگرۀ ملیت های ایران- فدرال دربارۀ حدود وثغورِارضیِ مناطقِ ملی درایران است, که به تصویب کلیۀ احزاب وسازمانهای کنگرۀ ملیتهایِ ایرانِ فدرال، ازجمله، حزبِ دمکراتِ کردستانِ ایران هم بتاریخ (۲۰۱۸/ ۰۵/ ۲۸ ) رسیده است. فایل هایِ (پی نوشت دو) دیده شود.

جزوِاولین درس هایِ سیاست، آنست که درهراقدام سیاسی، باید دید: ازنفع آن(ادعا یا اقدام)، چه سهمی به ملت ما وبخودِ ما ومتحدانِ ما میرسد، وچه بخش ازسودِ آن نصیبِ دشمن میشود. ضررآن را نیز، بایستی، بهمین قرارسنجید، وگرنه ازجادۀ عقلانیت، موازنه واعتدال درسیاست خارج خواهیم شد، که مضر، برای خود ما واهداف ما، ومفید برای دشمن ما خواهد بود.

مصادرۀ خیالیِ استانِ(آذربایجان غربی)، بنام جعلی وناموجودِ(استانِ اورمیه) بامرکزیتِ شهر اورمیه (بمعنی شهرِ- کنارِ-آب)، درشمالِ کردستان، و باهمین روحیه وتفکر، مصادرۀ بخشی از لُرستان ، درجنوبِ کردستان،مفت ومجانی، دشمنیِ دوملتِ بزرگ تُرک ولُر یعنی همسایگان ابدی تان را ، درایران خریدن است، بی آنکه نفعی ازاین ادعا، عاید کُرد ها شود. اینکار، یادآورِ مَثلِ،(به ده راه اش نمیدادند، سراغ خانۀ کد خدا را میگرفت) میباشد. نگاه کنید به (زیرنویس:سه: درآخر)، که درآن نقشه، بخشی ازآذربایجان (کلِ استانِ آذربایجانِ غربی) درشمالِ کردستان، و بخشیِ ازلُرستان، درجنوبِ کردستان، جزو کردستان بزرگ خیالیِ آینده ( درچهارچوب ایران یا درکردستانِ مستقل) مطرح شده است. دشمن تراشیِ مفت ومجانی، هُنرِبزرگی است!

درعکس العمل به سیاستِ زبانکشی درایران، که از(۱۳۰۴ه.ش =۱۹۲۵م) تاکنون، حاکم است زنده یادان: سید جعفرِپیشه وری و قاضی محمد، الگویِ عاقلانه، عملی وبسیارمترقی، برای همزیستیِ ملی، هم برای تُرک وکُرد، وهم برای دیگرخلق های ایران، ازجمله کُرد ولُر، لُرو عرب، و… بدست دادند. امّا رژیم هایِ دستنشانده وضدِ ملیِ (پهلوی وولایتِ فقیه)، همواره سیاستِ استعماریِ (اختلاف بینداز، حکومت کن) را، خطِ اصلیِ سیاستِ خویش قرار دادند.

اصلِ مهم دیگرِسیاست، میگوید: معلم ما، دشمن ما است. بنابراین: هر(ادعا وعملی) که باعثِ تشویشِ دشمن می شود، کارِدرستی است، وآنچه اورا خوشحال می کند، باید ازآن اجتناب کنیم، تکرارِ(استانِ اورمیه) ازدهنِ حسن روحانی، که یکی از بی همه چیزترین افرادِ امنیتی (ج.ا.ا)، است، باید برای هرسیاستمدارِعاقلی، بیدارباشی جدی باشد.

شما با این حرف هایِ توخالی، درشرایطِ آوارگی، جزضرر، هیچ چیزنصیبِ حزب وملت خود نمیکنید. دوستان ومتحدانتانِ عاقل، ازشما دورشده، وشما بیش ازپیش، مُنزوی خواهید شد.

بنا به (اتنولوگ.کام/ایران سال ۱۹۹۸) ترک بزرگترین جمعیتِ ایران(۳۷%)، هستند، بعد ازفارس ها(۳۵%) وکردها، لُرها باز، چهارمین و بزرگترین جمعیت، درکشورایران می باشند. تُرک ها ولُرها، درقیام مشروطیت، همکاریِ مشترکی داشتند (یاریِ ضرغام السلطنۀ بختیاری به ستارخان، با بازکردنِ جبهۀ دوم برایِ دولتِ استبدادیِ تهران)، مشهورِتاریخ است.

هردو: یعنی هم تُرک ها وهم لُرها، خوشبختانه، مردمانی شجاع وجنگجوهستند. دارید (سرود یادِ مستان می دهید)، آخرمگرهرجا کُرد یا نام کُردی داشته باشد، باید جزوِکردستان محسوب شود، با این منطق، آیا مرکزِاستانِ چهارمحالِ بختیاری یعنی(شهرِکُرد) هم با استانش، جزوِ کردستان بزرگِ خیالیِ شما باید محسوب شود. دراینصورت، وبنابراین منطقِ شما، چرا ما ترکان آذربایجانی، مدعیِ ادغام، شهرهایِ ترک نشین به آذربایجان، درکردستان نباشیم همانندِ: بیجاروسُنقُر:( که پسرمَبغوضِ سلطان سنجرِسلجوقی، تأسیس اش کرده است). رهبرانی که بجای دوستی وایجادِ اعتماد، بادِ کینه می کارند، در درازمدت، طوفانِ بدبختی، برای خود وملت خویش را، درو خواهندکرد.

زنده یاد قاضی محمد را بجای عبدالرحمان قاسملو، الگوی خود قرار دهید.

پی نوشت:

۱ : سایتِ آفتاب نیوز و تیشک/ کردستان مدیا: سایتِ حزبِ دمکراتِ کردستانِ ایران

۲ : قطعنامه کنگره ملیت‌های ایران فدرال درباره حدود و ثغور ارضی مناطق ملی در ایران

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

آ. ائلیار
آراز نیوز

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما