سریال «خط تماس» تحریف تاریخ 10 ماه اول پس از انقلاب؛ گفتگو با یوسف کرُ