سازمان ملل درباره اعدام‌های سال۶۷ کمیته تحقیق تشکیل دهد