عفو بین الملل؛ بی عقوبت ماندن یک دهه مرگ در حین بازداشت؛ استمرار مصونیت مرتکبان شکنجه