آقای خامنه‌ای که میگی رکورد زدی این هم رکوردی که زدی + ویدئو