تجمع بزرگ کشاورزان و مردم اصفهان برای پس گرفتن + فیلم