ریزش کوه و بسته شدن بزرگ راه خرم زال در لرستان – فیلم