امتناع از ارایه خدمات پزشکی به زندانیان سیاسی که شدیداً بیمار هستند، جرم جنایی است