بهنام چنگائی

بهنام چنگائی
2022/5/13 جنگ نان آوران با خدا و ملا
2022/4/8 فندامنتالیسم سرمایه و دین
2022/3/20 بازهم یک سال ننگبارتر و سیاه تر
2022/3/3 جنگ بایدن و ناتو و پوتین
2022/2/21 بنده و برده پروری ولائی ـ اسلامی
2022/1/26 تضاد انقلاب با اسلام
2022/1/11 دینمداری و اسلام سیاسی چیست؟ جز دروازه های گشاد خرافه، فریب
2021/12/12 پرسش روز: منافع مردم کار یا ملای بدکردار
2021/11/29 کشتار و چپاول بخاطر اسلامِ خدا و ملا
2021/11/12 دام دین خدا و دار مرگ ملا تاکی؟
2021/10/18 دین دروغگویان و مذهب فریبکاران
2021/9/17 بازگشت طالبان! آبروئی برای ولایتمداران؟
2021/8/16 دین، رهبر و حکومت مرگبار اسلامی
2021/7/14 الفبای مرگ در رژیم اسلامی ـ ولائی
2021/6/25 تاکی، چپاول و ستم و سرکوب دینی؟
2021/6/14 شخم دین، کاشت نادانی و برداشت ناتوانائی ها
2021/5/26 آشوب و عاشورای خامنه ای با مافیاهای موافق و مخالفش
2021/5/5 رای به خدا و ملا، بقای فسادها و تباهی ها
2021/4/18 خدا و دینمدار یاور بهره کشان و دشمنان ما
2021/4/2 نه، به جانیان حکومت دینی کافی نیست
2021/3/18 نوروزیان در راه بهاران
2021/3/16 آتش چهارشنبه سوری بجان و کاخ آخوندی
2021/3/9 خدای ولایت، توان سپاه و ترور احمدی نژاد
2021/3/4 خدای ولایت، توان سپاه و ترور احمدی نژاد
2021/2/19 پشت به صندوق رأی ونگهدارهای آن
2021/2/10 ایران، کنام ِدیانت و گورستان ولایت؟!
2021/1/27 نام خدا، دام ملاست در کمین توده ها
2021/1/4 چهره و وجدان با و بی عمامه داران
2020/12/6 رژیمی که نبود خدایش را ثابت کرد
2020/11/18 رد اسلام سیاسی و تاریخ خونبارش
2020/11/2 دادخواهی! خالق ملا و خائن مردم کجاست؟
2020/10/17 نان و جان ما یا خرید و فروش مرگ
2020/10/3 آدرس تباهی ها ولایت، حکومت او و نادانی ما
2020/9/24 کشتن زندگان، برای بقای دولت دینی مردگان
2020/9/11 زنان مذهبی و دولت دینی دشمن شان
2020/8/31 دین دولتی و دکان های محرم اش
2020/7/20 چهره دین دولتی، قضای پلید اعدام ها
2020/6/25 گردش طناب توبه دور گردن دین دولتی
2020/6/6 چهره های فاشیسم بی شرم و زبان دراز
2020/5/15 شهر هرت یا حکومت دینی هردمبیل
2020/4/29 نان و جان کارگران در کام و کنام دینکاران و سرمایه سالاران
2020/4/17 راسیسم تنگ چشم راست، برابر چین چپگرا
2020/4/7 کشندگی ویروس دینمداری و سرمایه سالاری
2020/3/25 جن و انس آقا در جهش ِتولید مرگ
2020/3/13 درمان کرونای قم، جز نابودی دین دولتی نیست!
2020/3/6 عالم قدس و هاله حکومت دینی درهم شکسته
2020/2/29 ملاها، مسجدها، مرقدها و مرثیه سراهای مرگبار
2020/2/14 رأی نه، برابر دیانت و امامت
2020/2/7 فسادها و تباهی ها، با خمینی و دین دولتی آمد
2020/1/30 چرا فناتیسم، راسیسم، کاپیتالیسم، امپریالیسم؟
2020/1/25 دُمل ولایت و چرکآبه دین دولتی اش
2020/1/15 پشتوانه فاشیسم زینب ابوطالبی چیست؟
2020/1/11 خطا! یا تداوم ترورهای 41 ساله حکومتی؟
2020/1/4 راه ما، جدا از ترورها و جنگ های فناتیسم و امپریالیسم
2019/12/25 الله اکبر نگو، بس است
2019/12/20 آیا ترورهای آبان! طناب دارزدن دین دولتی نیست؟
2019/12/1 پگاهِ جنگ با خامنه ای و کفتارھایش
2019/11/24 رنگرزی رفرمیستی، یاور خودکامگان مذهبی
2019/11/17 ولایت بنزین و نفت پناه، و ریای رایگانش
2019/11/10 جواز چندهمسری، تباهی مهر و تحقیر زن
2019/10/27 بلای بزرگ نادانی در خودکامگان مذهبی
2019/10/12 اسلام سنی شیعی و خلفای خامنه ای، اردوغانی و البغدادی اش،
2019/10/5 کوفت باور و کلاه ملا
2019/9/28 مذهبی ها و حزب اللهی های منطقه و حکومت ولائی آنها
2019/9/14 از قضای مذهب دولتی، تا تکرار تاریخ مرگبانان
2019/9/3 بی شاه و شیخ در راه نبرد طبقاتی و اداره شورائی
2019/8/25 نگاهی بفردای بی دولت مذهبی
2019/8/19 بهای باور مذهبیان، پشتوانه ی گنج دینمداران
2019/8/7 نه به سید مکار و نه به ترفند آقا
2019/7/27 ولایت و دین دولتی و زیباکلام هایش
2019/7/13 چربش دانش مردمی بر واماندگی سران مذهبی
2019/6/21 ترقه بازی دین دولتی و بازتاب آتی آن
2019/5/30 هستی و ایران مان در گرو نابودی کامل دین دولتی
2019/5/11 ساختار خامنه ای و ترامپ دلال مرگ و برده پرورند
2019/4/27 برای گرامیداشت روز سازندگان جهان، تضاد آخوند و قرآن با نان و خرد انسان
2019/4/12 تروریسم جهانی آمریکا و همکارش دولت شیعی
2019/3/29 جان، مال و کشورمان در زیر آوار دینِ دولتی
2019/3/19 تپشِ پای نوروز و بهار در زمستانسرای ولایت
2019/3/14 جوک روز: دین مهم است یا دانش؟
2019/3/6 روز زن، و سرودِ زینب جلالیان
2019/2/26 زیر عبا و عمامه ولائی ها، چه ها پنهان نیست؟
2019/2/8 خط ترامپ و خامنه ای جز، ضدبشریند؟
2019/2/2 شب و خفاشانِ دین سوار
2019/1/25 رویکرد ما برابر اهداف مادورو و ترامپ
2019/1/19 برابر دکان دینمداری و دمکراسی امپریالیستی بایستیم
2019/1/8 دستور رژیم، بر دروغ خوانی بخشی از شکنجه شدنش
2019/1/2 خدا و ملاها و عمرِ گرسنگی ما
2018/12/31 بنای دینِ حکومتی، آغاز فاجعه بود
2018/12/24 کودنی شیخ و شاه، برابر راه فردا
2018/12/14 نان و کار برنگ فقرِ ملت ها
2018/12/2 نبرد طبقاتی با دین دولتیِ سرمایه سالار
2018/11/23 نان هفت تپه ای ها در قیامت آخوندی
2018/11/10 تبر تحریم امپریالیسم آمریکا، بسود تبهکاران آخوندی
2018/11/1 جبهه سرنگونی و ترفندهای برابر آن
2018/10/20 دین دولتی، منشأ فساد ها، تضادها
2018/9/23 روزِ در راهِ ما و شبِ تلخ امامِ والا!
2018/9/11 اسلامِ ملا و خدایش
2018/8/29 سرنگونی دین دولتی و راهبرانش
2018/8/18 گناه ماست، نه کلاشان شاهی شیخی
2018/8/6 نه به سید مکار و نه به ترفند آقا!
2018/8/1 پایان تراژدی امامتِ الهی رژیم
2018/7/16 لگام رژیم، دولت و مافیاها دست کیست؟
2018/7/11 ولایت خواری، دشمن شادی و مادر زاری
2018/6/24 اسلام و خدا، جز دکان های ملاها؟
2018/6/17 الله = برتریجوئی ملا
2018/6/3 چاره، جز سرنگونی حکومت مذهبی نیست!
2018/5/29 خامنه ای، آسمان فروریخته ی بلا
2018/5/22 اعدام، اهرم انتقام
2018/5/10 کشور بی قانون و دارِ خلافت
2018/5/1 به مناسبت روز ارزشمند کارگر
2018/4/29 چرا من با شاه سالاری مخالفم!
2018/4/21 ولایت، و سقوط سنگر نماز جمعه اش
2018/4/12 امپریالیسم آمریکا و نوچه اش صهیونیسم
2018/4/1 کشتار فلسطینی، توسط ارتش راسیست و صهیونیست اسرائیل
2018/3/26 دروغپردازی رهبر شیعی
2018/3/19 رو بسوی نوروز و بهار، پشت بر ملا و منبر
2018/3/5 سیاهی لشگر، یا راهبران فردا؟
2018/2/25 چهره ولایت در آینه ی المپیک
2018/2/14 پذیرش انقلاب، یا فریب رفراندوم؟
2018/2/11 شاه و شیخ، مردم ستیزانِ تاریخ
2018/2/11 چادر، چماق آقا
2018/1/28 دریچه هائی بسته، بر مسیرِ راهِ های بی بازگشت
2018/1/22 زن جسور خیابان انقلاب اسیر است
2018/1/20 دست بریده ابوالفضل
2018/1/14 نان و آزادی، و دشمنانش
2018/1/13 ترامپ، چرکاب سرمایه
2018/1/7 هاشمی شاهرودی و یاورش پروفسور سمیعی
2018/1/3 رفراندوم هرگز، سرنگونی!
2018/1/2 حزب الله، و ویرانی حکومتِ دینی
2017/12/30 فریاد گرسنگان بیکار
2017/12/24 بداد رضا شهابی برسیم
2017/12/22 یلدا و شب آقا
2017/12/17 کو عدالت خدا کو دمکراسی؟
2017/12/10 دشمنی ملا و مُکلا با انسانِ آزاد و خردورزانِ انسانگرا
2017/11/27 سقف فسادها، کف ولایت آقا
2017/11/19 زلزله، بسان ویرانگری ولایت
2017/11/11 نجوائی با محمود صالحی
2017/11/10 گفتگو گزارشگران با بهنام چنگائی پیرامون کردستان
2017/11/3 پشتیبانی انسانی از یک کارگر
2017/10/10 کردستانِ طالبانی ها و بارزانی ها
2017/9/21 روحانی ـ ترامپ، پشتگرمی ریا و دروغ
2017/9/10 توان ویرانگری و کشتار مذاهب
2017/9/4 از جان گذشتگان
2017/8/30 پیوند اسلام با اعدام
2017/8/21 پیوند اسلام با اعدام
2017/8/8 آیه های گرسنگی
2017/7/31 گفتمان مذهبی، برابر چالش ما
2017/7/23 پگاه دادخواست از جنایتکاران
2017/7/3 سیاست با و بی ولایت
2017/6/25 برزخ جدائی دین از دولت