هادی صوفی زاده

هادی صوفی زاده
2021/4/15 تاریخ بیخوابی ایرانیان و یک تلنگر تاریخی
2021/3/22 هرچند دیرهنگام اما باز هم بموقع
2021/2/1 چرا مرکزگرایان در میدان سیاست قابل اعتماد نیستند؟
2021/1/12 ضعف کشورهای عربی در برخورد با همدیگر
2021/1/11 بازی خامنەای با سرنوشت مردم ایران،
2021/1/10 آیا روابط تركیە با جهان قابل ترمیم است؟
2021/1/8 نکات مهمی پیرامون جنگ قرەباغ
2021/1/1 ابی کە بە سوراخ مورچگان رفت! ببهانە سخنان خانم شادی صدر
2020/12/30 نگاهی بە اندیشە گذر از تفکر ایرانشهری و بازگشت بە مدل سلجوقی در رابطە با ترکیە
2020/12/15 سناریوسازی مضحک ترکیە در پروندە حبیب اسیود
2020/12/13 خفت و خواری ایرانیان مقابل ترکیە
2020/12/1 تغییرات ژئوپولیتیکی پیرامون ایران و نابخردی دولتمردان ایرانی
2020/10/28 دنیا در انتظار انتخابات امریکا و استارت نو
2020/10/20 خدیجە چنگیز نامزد قاشقچی یا اردوغان؟
2020/10/19 چرا اذربایجان نتوانست افکار عمومی جهان را با خود همراە کند؟
2020/10/12 ارتساخ ( قرەباغ ) و اذربایجان جنوبی یک سرنوشت با دو نگاە متفاوت
2020/10/10 پیرامون اعلام اتش بس قفقاز جنوبی
2020/10/7 معاملات کثیف قدرتهای منطقەای بر ملتهای تحت ستم
2020/10/5 جنگ قفقاز جنوبی بنام اذریها بکام تورکها
2020/7/26 اذری یا تورک؟
2020/7/23 فردا نماز جمعە در ایا صوفیا برگزار میشود
2020/7/22 ممالک عربی جایگاە خود را می یابند!
2020/7/17 جنگ قفقاز بنام اذربایجان و ارمنستان بە کام اردوغان و پوتین
2020/7/16 قرارداد ایران با چین یاداور قرارداد رژی
2020/7/10 حراج ایران
2020/7/3 نقش بازار در تحکیم و تزلزل پایەهای نظام
2020/6/28 فعالان اذری رو بە دشمن و پشت بە میهن
2020/6/18 ماە عسل دیکتاتورها
2020/6/13 استقلال طبی جرم نیست!!
2020/6/3 انها چگونە انها شدند، ما چگونە نابود شدیم؟
2020/5/28 شتاب فرار سرمایە از ایران و غارت مملکت،
2020/5/9 هر‌ جای ایران سرای تو نیست
2019/11/18 اطلاعیە کنگرە ملی کوردستان در ارتباط با خیزش مردم ایران و شرق کوردستان
2019/11/12 ضرورت بایکوت ترکیە
2018/12/16 سالی کە گذشت، سالی کە در راە است
2018/6/24 چرا تجزیە ایران بهترین گزینە است؟
2018/6/15 پایان انتظار و آغاز انتظاری دیگر
2018/6/14 چلبی ایران کیست؟
2018/5/9 اوضاع آشفتە ایران از چند نگاە
2018/5/9 ترکیە بە کدام سو؟
2018/4/3 تاملی بر تشکیل حزب چپ ایران
2018/4/2 داد از این بیداد
2018/3/30 چشم اندازحل بحران خاورمیانە
2018/3/22 کاوە ما و کربلای آنها
2017/12/14 منافع و تضاد منافع طرفهای درگیر در سوریە بعداز داعش
2017/11/2 ژئوپولیتیک برای ایران، ژئواکونومیک برای ترکیە
2017/10/11 گرگ زادە گرگ شود ببهانە واکنشها بە پروسە استقلال کوردستان!
2017/9/10 نگاهی بە خیزش مردم بانە
2017/9/8 برجام آمادە درجام
2017/9/6 پیش زمینەهای فروپاشی ایران
2017/8/7 دربارە رفراندم کوردستان
2017/8/3 آخرین تحولات بحران سوریە
2017/7/14 آیندە عراق چگونە رقم خواهد خورد؟
2017/7/4 خرج کردن علیرضا نوری زادە ازاعتبار افراد و احزاب کوردی
2017/7/4 دکتر صادق ملکی الگویی برای روشنفکران ایرانی
2017/6/14 سخنی با هموطنان فارس زبان
2017/5/26 راز ذلت پذیری ایرانیان در چیست؟
2017/5/13 دموکراسی دو هفتەای در ایران
2017/4/30 نشانەهای افول اعتبار ترکیە
2017/4/18 تاملی بر بازگشت آقای احمدی نژاد بە صحنە
2017/4/6 خبرت هست کە شکر گران شدەاست؟!
2017/3/31 پیرامون سخنان دکتر محمود احمد نژاد در اهواز
2017/3/26 دیپلماسی نوروز با خارج آری، با داخل نە!
2017/3/19 آیندە سوریە چگونە رقم خواهد خورد؟
2017/3/14 آیندە ترکیە چگونە رقم خواهد خورد؟
2017/3/8 آیندە ایران چگونە رقم خواهد خورد؟
2017/1/16 در آستانە نشست آستانە،
2016/11/25 در ارتباط با نقد آقای یونس شاملی بە نوشتە من،
2016/11/24 موضوع پیوستن ترکیە بە سازمان شانگهای و سخنی چند
2016/11/22 تورک و آذربایجانی
2016/11/18 چرخش اسلام ترکی ترکیە بە اسلام وحشی
2016/11/6 نگاهی اجمالی بە تشکیل فراکسیون مناطق تورک نشین مجلس شورای اسلامی!
2016/10/14 ترکیە پاشنە آشیل استراتژی امریکا در منطقە،
2016/10/11 پیرامون سفر پوتین بە ترکیە و نکاتی مهم در اینبارە
2016/9/12 ارزیابی اجمالی روابط ایران و عربستان سعودی،
2016/8/28 چند نکتە کلیدی در بحران سوریە
2016/8/24 جمهوری شرق کوردستان آری، جمهوری مهاباد نە، بە بهانە نوشتە دکتر محمد علی مهرآسا
2016/7/20 سوریە فدرالیزە و یا تجزیە خواهد شد؟
2016/7/4 سخنی دوستانە با دکتر محمد سهیمی و همفکرانش،
2016/7/2 تاملی دربارە شرق کوردستان
2016/6/23 چرخش در سیاست خارجی ترکیە بعداز برکناری داوداغلو،
2016/5/22 همکاری احزاب و سازمانهای ملی تحت تاثیر تحولات منطقەای،
2016/5/2 آنتالیا شهر گناە یا قم ؟
2016/4/5 جمهوری آذربایجان بە کدام سو؟
2016/3/5 ارزیابی اجمالی اهداف سفر نخست وزیر ترکیە بە ایران
2016/2/19 نگاهی گذرا بە مجلس بیست و یکم رژیم سابق و مجلس دهم حاکمیت کنونی!
2016/2/13 پیمان وستفالی جایگزین قرارداد سایکس پیکو
2016/2/9 تورکها، عربها و کوردها کدامیک دموکراتتر؟
2016/2/7 مشکل اصلاح طلبان در ساختار کنونی نظام
2016/2/4 جعبە سیاە جمهوری اسلامی دارد باز میشود!
2015/11/2 حزب عدالت و توسعە در یک قدمی روئیاهایش
2015/11/2 آسیب شناسی یک شکست برای کوردها
2015/10/21 در جزیرە آرام چە میگذرد؟
2015/8/7 چرخش سیاست ایران نسبت بە آذربایجان
2015/6/30 سخنی با آقای دکتر عبداللە رمضانزادە
2015/6/14 چرا لغو ویزا با کشورهای همسایە برای ایران آنقدر مهم است؟
2015/6/9 موج دموکراسی از حاشیە بە مرکز!
2015/5/21 پیرامون سفر روحانی بە تبریز
2015/5/12 تاسیس حزب اتحاد ملت در ایران و سخنی چند
2015/5/9 در باب حملە نظامی بە ایران
2015/3/21 تاثیرات روند صلح ترکیە بر شرق کوردستان
2015/2/7 جنبەهای تاریخی شکست انقلاب ١٣٥٧، قسمت دوم و پایانی
2015/2/7 جنبەهای تاریخی شکست انقلاب١٣٥٧
2015/1/25 انتخابات سال جاری در ترکیە و موضوعاتی چند
2014/11/26 دکتر محمد علی مهرآسا و جبهه ملی
2014/11/22 قواعد بازی
2014/11/2 جامعه ایرانی را بهتر بشناسیم
2014/10/24 اصفهان یا اهواز؟
2014/10/19 اسلام تورکی
2014/10/10 آخ کۆبانی
2014/9/13 حقوق اقوام، ادیان و مذاهب و سید علی یونسی
2014/9/8 نقش انرژی در بحران خاورمیانە و جایگاە کوردستان
2014/7/7 اتحاد شوروی سابق، یوگسلاوی سابق و عراق فعلی
2014/7/5 نگرانی ایران از هرگونە دستیابی کوردها بە حقوق ملی خود
2014/2/15 نکاتی دربارە جنجال آفرینی رژیم با نام بختیاریها
2014/2/7 نگاهی بە نگرش حزب حیات آزاد کوردستان ( پژاک ) بە تاریخ ایران
2013/11/26 مرزبانان غیور!
2013/11/19 پیرامون سفر آقای بارزانی بە شمال کوردستان از منظر ایرانی
2013/8/25 کنگرە آذربایجانی های جهان و کنگرە ملی کوردها
2013/8/12 پیرامون نامە ٥٥ زندانی بە اوباما
2013/7/22 انتخابات اخیر ایران و سرنوشت جنبش سبز
2013/4/3 مقولە "ملت ـ دولت" و "دولت ـ ملت" در کوردستان
2013/2/26 فضای سیاسی ایران و ملتهای تحت ستم
2012/11/29 چالش دموکراسی یا چالش فرهنگی؟
2012/10/17 نقدی بر نوشتە آقای حسین زاهدی
2012/9/13 شلیک نهایی مرکزگرایان بە تمامیت ارضی ایران
2012/6/19 هماهنگی جبهە ملی ایران و حاکمیت مذهبی در اعدام انسانها
2012/6/12 جنبش سبز بعد از سە سال
2012/1/9 نامه‌ای به‌ دختر خانم آقای محمد نوری زاد
2011/12/18 جمهوری آذربایجان وهمسایه‌ای بنام ایران
2011/10/7 در پاسخ نقد ها
2011/10/5 پاسخی کوتاه‌ به‌ اژدربهنام
2011/9/28 بهائی ستیزی ریشه در فرهنگی ایرانی انسان ستیز دارد
2011/9/27 من این گل را می شناسم!
2011/7/25 شکست درجنگ سخت، جنگ نرم رانیز بهم زد!
2011/7/21 آسیب شناسی دوشکست
2011/7/18 اهداف پنهان ایران در حمله‌ نظامی به‌ کوردستان
2011/7/12 پریشانی حکومت ایران در برخورد با جمهوری آذربایجان
2011/7/10 لذت استقلال
2011/7/4 نگاهی تاریخی و اجتماعی به‌ بطن جامعه‌ ایران
2011/3/20 شبح جنگ نرم جمهوری اسلامی در کردستان -2
2011/3/9 شبح جنگ نرم درکردستان -1
2011/2/25 تحصن وبست نشینی راجدی بگیریم
2011/2/10 توضیحاتی پیرامون یک نظرسنجی
2011/2/2 تنش در روابط ایران و آذربایجان
2010/12/31 مهمترین تحولات جهانی سال 2010 درارتباط باایران
2009/12/20 پرونده‌ های قاضی القضات
2009/10/11 عوامل خارجی برراه‌برد دموکراتیک درکردستان ترکیه‌
2009/9/26 خوش آمد گویی به‌ آقای ناصر کرمی
2009/9/23 خوش آمد گویی به‌ مهندس کورش زعیم