ازیز دادیار

ازیز دادیار
2020/8/18 بزرگداشت "چهلم" سردار حمیدالله خان
2020/5/5 چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟
2020/3/16 1 در سوگ عفت موسوی
2020/1/18 دو اژدهای برآستانه‌ی کنگره‌ی ملّی
2019/12/13 نیروهای مترقی حقوق بشری بلۆچستان ایران و نیروهای ارتجاعی دینی
2019/12/2 حکومت اسلامی و جنگ مسلّحانه‌ی او بر علیه شهروندان کشور
2019/11/21 شاهزاده رضا پهلویی، زخمِ لای استخوانِ همبستگی ملّی یا سرمایه‌ی سیاسی ملّی؟
2019/11/17 "چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار"
2019/11/6 ناله‌ی "کانال یک" شهرام همایون، لانه‌ی
2019/11/1 رهبری جننبش ملّی کشور، باید از خود محور بینیها گذر کند
2019/10/30 داستان ققنوس آونگی در بزنگاه برای شاهزاده
2019/10/26 غرض ورزی و حسادت یا دلسوزیِ های ملّی گرایانه
2019/10/25 بهانه جو را بهانه بسیار است نکاتی چند، درگفت و شنود شهرام همایون گرامی با دکتر نوری علا
2019/10/24 تحریم ها و سرنوشت استان های لبنان و تهران
2019/10/23 آیا واژه‌ی "شورا"، درشورای مدیریت گذار تنها به مانای اتاق فکری بدون عمل است
2019/10/20 نشستِ در سالن های دربسته؟ درگفتگویی با حسنِ اعتمادی گرامی
2019/10/18 ز بدی هر چه شنیدی گفتی سخنی نیز ز نیکش بگو
2019/10/16 نوی دِ بِها رِ آِزادیِ مجلس مِوسسان دِر رِاه اِست
2019/10/12 امیدِ نیروهای سیاسی: حزبِ مشروطه‌ی لیبرال دمکراتِ زنده یاد داریوش همایون شانه به شانه، ن
2019/10/10 کانال ۱شهرام همایون، بازارآتش گرفته‌ی خرده کاسبان
2019/10/8 برای بابایِ اقوامِ ایران زمین "مهندس حسن ـ
2019/10/6 نگاهی به انکارِحمایت جناب مهندس کورش زعیم از شورای گذار
2019/10/4 من دمکراتم: تقی زاده در کنفرانس" حزب لیبرال دموکرات مشروطه‌ی "غیر داریوش"
2019/10/4 "بالشکرِ دوستان و غیر دوستان"
2019/9/13 دختر آبی
2019/5/20 راه حلِّ مسئله‌ی اقوامِ ایرانی در تئوری و درعمل
2019/5/8 فاجعهی گفتارسروش در کجاست
2019/4/4 سنگین تر از آنیم که دهد سَیْل تکانی
2019/3/31 پیروزی نزدیک است
2019/3/25 ملّا خمینی از دیدگاه پروفسور سروش در گفتگویی بعنوان: "دروغ در شیعه"
2019/3/21 سخنی با همیهنان رنجیده خاطرِ بلوچ از آنجا بلوچ اَم که ایرانی ام
2019/3/14 استاد مهدی خلج و آلِ علی
2019/3/13 تاریچه‌ی لانه های تروریستی اسلامی
2019/3/12 سروش را با این سخنانش، پس از"رویاهای محمد"
2019/3/11 ققنوس امید بخش: یعنی: "چنین کنند بزرگان چو کرد باید
2019/3/11 استاد بهرامِ مشیری! بر و بارِ نفرت و کینه کوری و بی انصافی مطلق است
2019/3/7 فیلسوف ما سروش و عاقلان را اشاره ای کافیست
2019/3/1 مهستانِ ما و دو "همه باهمِ متفاوت"
2019/3/1 برزمین اَت می زند نادان دوست! اپوزسیونِ اپوزسیون شکن
2019/2/14 حسن و حسین و مهاجرانی رافضی
2019/2/11 خود محوری و منطقِ کور فرزند بیدردی است
2019/2/8 حکومت ملّایانِ ایران، جهان حقوق بشری و قانونِ طبیعیِ عمل و عکس العمل
2019/2/7 سالروز بهمن، شورش روشنفکران ادعاگر، یا بلوای ملّایان ارتجاعی
2019/2/3 دو شکاف و دیوار زرّینِ همبستگی ملّی
2019/2/2 اسپینوزاهای ما بی یار و یاور
2019/1/30 زبان فارسی، دشواریِ آواها
2019/1/27 دو چهره‌ی دمکراتِ فعال سیاسیِ جنبش ملّی ایران
2019/1/25 در پاسخ به نقد جناب فریبرزفرشیم، از سخنان جناب مهندس حسن شریعتمداری
2019/1/10 عدم تمرکز یا فدرالیسم
2019/1/3 سخنی کوتاه در باره‌ی
2018/12/5 چهره های سرشناس سیاسی جنبش ملّی ایران
2018/10/5 رویگردانی از عدالت اجتماعی تا حد قلب واقعیات جایز نیست
2018/7/20 از نادرشاه تا ملّاسیدعلی شاه