رفتن به محتوای اصلی

اوت 2003

28.08.2003 - 13:28
کیانوش توکلی
ـ جهان در حال پوست اندازی است و ما با دنيايی مواجه هستيم كه در آن نفش سنتی دولت ـ ملت هر روز كم رنگ تر می شودو شركت های چند مليتی و فرا مليتي كه پايه اصلی اقتصاد را بنا نهاد ه اند، دنيا را يك پارچه می بينند و نوع جديدی از سياست را ارائه كرده اند. بنابراين معنی و مفهموم استقلال دگرگون شده است و درك امروزين از استقلال كشورها چندان سنخيتی با درك سنتی از مقوله استقلال ندارد.