رفتن به محتوای اصلی

اوت 2008

31.08.2008 - 21:25
آیدین تبریزی
تفاوت عمده اعدام مهرنهاد با قتلهای اخیر در ماهیت حقوقی آن است. اگر نمی توان ثابت کرد که مثلا قتل فرهاد محسنی توسط اطلاعات رژیم انجام شده و رژیم می تواند آنرا یک قتل معمولی جنایی معرفی کند، ولی در مورد مهرنهاد آن را رسما برعهده گرفته است. لذا اعدام مهرنهاد می تواند توسط نهادهای حقوق بشری بین المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل و از زبان دبیرکل سازمان و از سوی پارلمانهای غربی با قاطعیت محکوم شناخته شود.
31.08.2008 - 13:59
خشایار رُخسانی
در میان ِاندک پیشنهادهایی که در این زمینه شده است، از پُشتیبانی از نامزَدیِ آقای عبدالله نوری گرفته تا گردآمدن به دور آقای عباس امیر انتظام و یا آروایش (تحریم) گُزیدمان آینده، از دیدگاه من...
31.08.2008 - 10:21
کامنت های جالب و خواندنی
آقای حیدریان، پیشنهاد شما بسی بیشتراز طرحهای مورد حمله شما با پرسشهای بی پاسخ وبیحاصل روبرو است. از جمله این پرسشها به چند نمونه اشاره میکنم: 1-اگر اقای خاتمی حاضر نشود کاندید شود تکلیف چیست؟ 2-آیا آقای خاتمی حاضر است شعاربازنگری واصلاح قانون اساسی رادر برنامه خود بگنجاندوطرح چنین شعاری را مثل سابق خیانت به نظام معرفی نکند؟ هم تجربه عملی دوره آقای خاتمی وهم شخص اقای خاتمی میگویند نه .آما خیالپردازانی مثل شما بدون ارائه هیچگونه شواهدی که مبین تغییر نظر آقای خاتمی باشد میگویند آری.
30.08.2008 - 13:59
خشایار رُخسانی
شورشیان بُنیادگرایِ مسلمان با دَدمنشانه ترین روش جانش را در بندر کیسمایو (سومالی) از او گرفتند، مرا سخت افسُرده کَرد. بازنمود (تشریح) این رویداد دَهشناک با خامۀِ (قلم) پُر توان آقای رسول پدرام در کمک به اَنگاشتن ِ(تصور کردن) فَرتور (تصویر) عشا در واپَسین دَم (لحظه) زندگیش و واپَسین دَم هایِ (نفس های) آغشته به خونی که او زیر بارانی از پارسنگ ها، با درد و رَنج برای زنده ماندن میکشید، برای هفته ها مرا با رَنج او همدرد خواهد کرد.
30.08.2008 - 13:34
قویدل
امیدواری به آینده ایران از آن جهت رئال و ملموس بنظر میرسد که در طی سه این دهه ،این اولین بار است که بخشی از نیروهای پرتوان داخل ایران با بخشی از نیروهای پرتجربه ، اما فاقد کارآمد تبعیدیان خارج کشور در یک حرکت عملی و کارساز به هم نزدیک میشوند.
30.08.2008 - 13:29
بهروز ستوده
در آن سکوت و در جمعی که هیچ کدامشان را نمی شناختم ، هاج و واج با دو کسیه پلاستیکی که محتوی مقداری لباس بود ایستاده و منتظر بودم کسی مرا راهنمائی کند و توضیح دهد که در کجا هستم و شرایط و مقررات اش چیست که درِ اطاق دوباره باز شد و زندانی دیگری که من او را می شناختم و در بند 209 چند ماهی با یکدیگر هم سلولی بودیم وارد اطاق شد. ورود آن هم سلولی به اطاق آنهم در شرایط جدیدی که همه چیز برای من نا آشنا و بیگانه بنظر می رسید بهترین هدیه ی ممکن بود .
29.08.2008 - 13:59
David M. Denehy
پراکَنده شُدن ِ ایرانیان در سراسر گیتی یکی از بُزُرگترین سرمایه هایی است که میتواند کارایی [138] سود رسانی به آنهایی را داشته باشد که در درون ایران بدُنبال دگرگونی هایِ مردمسالارانه هَستند. ولی این سرمایۀِ بُزُرگ به شَوَندِ [85] گرایِش هایِ ناهمگون ِکشورمداریک [5] و مَنِشی ِ ایرانیان برونمرز و همچنین رخنه کردن ِ مُلاها در آنها، خُرد و کوچک شُده است. ایرانیان برونمرز بجایِ بکارگیریِ توانایی هایشان و تلاش در دستیافتن به راه هایی برایِ کُمک در بسرانجام رساندن دگرگونی هایِ مَردمسالارانه در ایران، در
29.08.2008 - 10:21
کامنت های جالب و خواندنی
من دلم میخواهد صدایم بگوش اعتصاب کنندگان برسد . بآنان میگویم دست ازین خودکشی تدریجی بردارید شما اکبر گنجی نیستید تا با ...... / شما ازتباری هستید که 30سال است پر وپیمان وبی پشتیبان تاوان اژادیخواهی و حق طلبی میدهید /و این گرگان درنده زندانبانان شما هریک ده رآس مارگارت تاچر خبیث رادر روان پلید خود نهان دارند . آنها میگذارند تا گرسنگی وتشنگی بمیرید همانطور که تاچر با بابی ساندز کرد این بی پدران فرزند خلف آنزن پلیندند و گناه قتل آرامتان را بگردن خودتان خواهند انداخت و...
28.08.2008 - 13:59
خشایار رُخسانی
اگر جهان ِآزاد، هَنگمۀِ (اتحادیۀِ) اروپا و کشورهایِ دمکراتیکِ جهان یک بانگ (یک صدا) به این بیداد نَپَتکارَند (اعترض نکنند) و جمهوری اسلامی را به سزایِ این ژَنوَری (جنایت) از راه به یخ بَستن ِمراوده هایِ بازرگانی گُوشمالی ندهند و آن را از ادمۀِ به دارزدن ِ دگراندیشان نه پَرهیزانند، مُلاها هیچ راهبَندی (مانعی) در سَر راه خود برایِ به رویِ پرده آوردن ِ نمایشنامۀِ دوم که چیره کَردن ِ دوبارۀِ ترس ِیَله (مطلق) و افسارگُسَسته در سراسر کشور میباشد، نخواهند داشت.
28.08.2008 - 10:21
کامنت های جالب و خواندنی
این درست همان چیزی ست که مورد انتقاد مدافعین حقوق بشر است که بسیاری کشورها تنها برای رسیدن به منافع خویش به معامله با کشورهای دیکتاتوری مشغولند و سعی میکنند با سکوت خود آن کشورها را راضی نگه دارند. مشروعیت بخشیدن به این روش، سدی ست سر راه فعالین سیاسی و اجتماعی در کشورهای دیکتاتوری که سعی دارند دول دیگر را به اعمال فشار بر دولت کشور خود وادارند. اگر ما منافع ملی خود را بر حقوق انسانی ملتهای دیگر ارجح بشماریم، آنگاه نمیتوانیم هیچ انتقادی به مثلا آمریکا داشته باشیم که...
27.08.2008 - 13:59
Alistair Lyon
برایِ آمریکا و همبستگان ِ اروپایی ِ آن بگونۀِ روشن، دُشوارتر خواهد شد که با روسیه ای (Russia) که بدنبال ِدرگیری است و یا با چینی (China) که هوشیار شده است، در راستایِ وَرزانش ِ (اعمال) آروایش هایِ (تحریم های) سخت تر به یک هماهنگی برسند، تا بتوانند از برنامۀِ هَسته ای ایران پیشگیری کُنند. درگیریِ سختِ روسیه (Russia) با باختر بَر سَر گُرجستان، به روشنی به سودِ ایران است. "این درگیری، کاربَستِ آروایش هایی (اجرای ِتحریم هایی) را که همکنون پذیرفته شده اند، به چالش فراخوانده است ...
27.08.2008 - 10:21
کامنت های جالب و خواندنی
با سرنوشت خودتان و مردم ایران این گونه بازی نکنید. خطر تجزیه ایران دروغی بیش نیست. نگاه کنید که بر سر استقلال دو ایالت کوچک در کشور کوچک گرجستان، چگونه روسیه تا مرحله تهدید اتمی کشورهای همسایه پیش رفته و غرب تا مرحله اخراج روسیه از گروه 8 و تبدیل آن به گروه هفت و تعلیق همکاری روسیه با ناتو پیش رفته است. حتی عده ای به شروع دوباره جنگ سرد معتقدند. حقیقت دنیای امروز این است که دوران استقلال کشورها تقریبا پایان یافته است و دنیا به این راحتی تغییر در مرزهای کشورها را نمی پذیرد.
25.08.2008 - 14:18
فرهنگ گفتگو
_ پرسش این است که اگر جمهوری اسلامی در سیاست هسته‌ای خود بازنگری کند و از غنی‌سازی اورانیوم چشم بپوشد چه زیانی متوجه ایران خواهد شد.
_سکوت در برابر وحشی گری های رژیم و تعطیل کردن مبارزه و رفتن پشت سر رژیم نه تنها جلوی حمله به تاسیسات هسته ای را نخواهد گرفت، بلکه از یک طرف، غرب را متقاعد خواهد کرد که راه حل جایگزینی وجود ندارد و از طرف دیگر جمهوری اسلامی را متقاعد خواهد کرد که ریسک پی گیری برنامه هسته ای بسیار پایین است، چون...
24.08.2008 - 13:51
سیدحسن عابدنژاد
گویند عبید زاکانی روزی ازگذری عبور میکرد که دید ماموران حکومتی جوانی را کشان کشان می برند پرسید به چه گناهی وبرای چه می برید گفتند نزد این جوان آلت خمر یافتیم ومی بریم تا حدّ را درموردش اجرا کنیم یعنی تعزیرش کنیم وعبید گفت پس مرا هم ببرید ودرمورد من هم این جرم صادق است چراکه نزد من هم آلت زنا میباشد. ودر جراید دیدم که گزارشگران بدون مرز سازمان ملل متحد ازتصویب قانون جدید مجلس شورای اسلامی مبنی برامنیت روانی جامعه بعنوان قانون ترسناک اشاره نموده واز آن قانون جدیدی که ضد انسانی میباشد نام می برد
24.08.2008 - 12:21
کامنت های جالب و خواندنی
آقای عماد الدین باقی و خانم شادی صدر از معدود فعالان حقوق بشر ایرانی هستند که به دور از هیاهوهای سیاسی و تنها و تنها به خاطر دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و غیرسیاسی بدون هیچ چشم داشتی دفاع می کنند. آقای باقی و خانم صدر به دور از دسته بندی های سیاسی، دفاع از حقوق مردمان معمولی و گاه بی سواد و کم بضاعت را بر عهده گرفته اند. آنها دفاع از حقوق بشری زندانیان را تنها منحصر به فعالین شناخته شده و سوگلی سیاسی نکرده اند و دفاع از محکومان سیاسی رده پایین و حتی محکومان غیر سیاسی و...
24.08.2008 - 10:21
کامنت های جالب و خواندنی
سکوت در برابر وحشی گری های رژیم و تعطیل کردن مبارزه و رفتن پشت سر رژیم نه تنها جلوی حمله به تاسیسات هسته ای را نخواهد گرفت، بلکه از یک طرف، غرب را متقاعد خواهد کرد که راه حل جایگزینی وجود ندارد و از طرف دیگر جمهوری اسلامی را متقاعد خواهد کرد که ریسک پی گیری برنامه هسته ای بسیار پایین است، چون همه مردم و اپوزیسیون پشت سر او قرار دارند، لذا در برابر پیشنهادات غرب از خود نرمش نشان نخواهد داد و باعث به بن بست رسیدن تلاشهای دیپلماتیک خواهد شد و این یعنی این که جز حمله نظامی راهی باقی نخواهد ماند!
23.08.2008 - 13:59
جهانشاه رشیدیان
نفت تنها آبِشخور ِ نهادین (اصلی) برای فراهمیدن ِ (تأمین کردن) هزینه هایِ سدها و هزاران نیرویِ سرکوبگر ِ شده است ؛ از سپاه پاسداران و بَسیج گرفته تا ولگردان رُخ پوش (نقاب دار)، نیروهایِ ریش و پشم دار و یا چادر بسر، اَرازل و اوراش، پُلیس " امر به معروف و نهی از منکر" ….. و افزون بر آن بُنمایۀِ (منبع) پولی بُزُرگی است برایِ فَراپیشی هایِ (اقدامات) رژیم در راستایِ بکارگُماریِ مُزدورهای تازه و بجاآوردن هزینه هایِ تِروریست هایِ جهانی و اسلامی.
23.08.2008 - 12:21
کامنت های جالب و خواندنی
براستی که این خبرها را میشنویم انسان حتی اززنده بودن خود شرم میکند. بچه های جوان که هنوز زندگی را شروع نکردند بدست مشتی جانی وروانی بهربهانه کوچک وجزئی کشته میشوند. اشخاصی که دسترسی بیشتری دارند با سازمانهای حقوق بشر شاید بتوانند کمک کنند. اشخاصی که مذهبی هستند شاید با پیدا کردن آیه های قرآنی بتوانند به جوانان مظلوم وبیچاره یاری رسانند. فراموش نکنید که اینها همه انسان هستند که درسیاه چالهای جمهوری جباروآدم کشی می پوسند. این جوانان شاید حتی ندانند بچه دلیل بصورت حیوانی با آنها رفتارمیشود.
22.08.2008 - 13:59
Christopher Dickey
ایران را بیاد بسپارید، آیا براستی این کشور پس از عراق بُزُرگترین پَتِست (تهدید) در برابر ِشهرینگی ِ (تمدن) باختر است؟ اَپَرماندگرایان ِ (سُنّت گرایان، محفظه کاران) خودنما، کسانیکه برنامه هایِ برونمرزیِ آمریکا را دستِکم در هفت سال ِ گُذشته نشاخت کرده اند (تعیین کرده اند)، وانمود میکُنند که تنها کاری که باید در برخورد با ملاها انجام گیرد، گوشه گیرکردن آنها، درگیرشدن با آنها، و خدا میداند، نابودیِ آنها میباشد.
21.08.2008 - 13:59
حسین عبدالحسین
اُردوگاه نُخُست، که بگونۀِ بُنیادین از سویِ نمایندگانِ هَنگَمِۀِ (اتحادیۀِ) اروپا رهبری میشود، باور دارد که این شُدنی است که بُن بَست با ایران را از راهِ گُفتگو بگُشایند. یک گروه بُزُرگ از دولت هایِ اروپایی باور دارند که اگر کشورهایِ باختر به اندازۀِ بَسَنده ای به ایران فَردات (امتیاز) بدهند، همانندِ تَرابَریِ اورانیوم، بستۀِ کمک هایِ ترازداریک (اقتصادی) و بَرخی برتری و فَراتُمی هایِ (اولویت های) بَرزَنی (منطقه ای)، تهران غنی سازی را بازخواهد ایستاند.
20.08.2008 - 15:19
سخنی است مشهور ، از آلبرت انشتین، فیزیک دان معروف آلمانی- آمریکائی ،که می گوید: خداوند، تخته نرد بازی نمی کند،که طاس بریزد. به عبارت دیگر،منظور انشتین از این سخن چنین است ،که مسائل جهان هستی ، که انسان ،و جوامع انسانی نیز بخشی از آن هستند، ناشی از حادثه و احتمالات نیستند،که ملتی شانس بیاورد، تبدیل به ملت مترقی و پیشرفته.بشود، وملت دیگر، بدشانسی بیاورد،و در طول تاریخ ، سرخورده و عقب مانده بماند .جهان هستی ، تابع قوانینی است که بر دنیای ماحاکم اند. یا به عبارت دیگر ، تابع قانون علت و معلول هستند.
20.08.2008 - 14:18
بهروز بیات
اکنون که اندکی از شدّت و حدّت کشمکش هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ کاسته شده و باب مذاکرات در آستانه‌ی گشوده شدن است، این موضوع مطرح خواهد بود که کدام طرف مذاکره در چه موردی کوتاه بیاید. هدف غرب از کلّ مناقشه در کنار جلوگیری از بوجود آمدن توانائی ساختن جنگ‌افزار هسته‌ای، تغییر رفتار نظام جمهوری اسلامی در پهنه‌ی جهانی است و نخستین و موثرترین اهرم‌اش برای رسیدن به آن، غنی‌سازی اورانیوم است.
18.08.2008 - 14:18
فرهنگ گفتگو
بخش مهمی از انگيزه روسيه در ايجاد بحران اين بود تا نشان دهد غرب و بويژه آمريکا منافع روسيه را نه تنها در آن منطقه بلکه در جهان ناديده گرفته است،
_واقیعت این است توازن قوا جهان پس از فروپاشی شوروی و خاتمه جنگ سرد ؛ دستخوش تغییرات زیادی شده است ؛ قدرت گیری دوباره روسیه به لحاظ سیاسی و اقتصادی ؛ نقش محوری اقتصادی چین در جهان گلوبال و قدرت گیری بیناد گرایان اسلامی در خاورمیانه و در این میان حضور موثر جمهوری اسلامی در هلال شیعه و...
18.08.2008 - 13:59
Peter Tatchell
براستی، تاخت و تاز تهران به کُنشگران ِ هَنگَمِۀِ (اتحادیه) کارگری، بخشی از یک یورش ِگُستَرده به انجمن هایِ شهروندی (NGO) و سازمان هایِ همبودگاهی (اجتمایی) میباشد، به همانگونه نیروهایِ بُنیادگرایِ رازمان ِ(رژیم) اسلامی در تهران تلاش میکُنند دگراندیشان را زیر فشار بگیرند و پَنجول خود را بر مَجد (قدرت سیاسی) به اُستوانند (محکم کُنند). این فشار در برگیرندۀِ رُست (رشُد) رو به افزون ِ کیفر مرگ (مجازاتِ اعدام) میباشد که به کُنشگران ِ نیروهایِ جایگُزین (اپوزیسیون) داده میشود.
18.08.2008 - 12:21
کامنت های جالب و خواندنی
با شنیدن چنین سوالی اذهان ما به شیوه ای ناخودآگاه جلسات بازجویی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران را به یاد می آورد و در واقع چنین سوالی بیشتر متناسب با این بازجویی ها بوده و هست. اما این سوال این بار نه از زبان یک بازجوی شکنجه گر، بلکه از زبان مجری تلویزیونی بخش فارسی صدای آمریکا، بهارلو، و در برنامه"میزگردی با شما" با حضور"آقای علیار نماینده حدکا در آمریکا"مطرح گردید(چهارشنبه 23/5/87). بهارلو با شیوه ای تحقیرآمیز حق طبیعی ملت کرد در استفاده از زبان خود را مورد تمسخر قرار می دهد و...
17.08.2008 - 12:21
کامنت های جالب و خواندنی
شوربختانه افرادی مثل ..... هم از بمباران مناطق نظامی برای درهم شکستن قدرت حرامیان اسلامی سخن رانده بود.ولی چنین تفکری ابلهانه و تنگ نظرانه است و نشانه بن بست فکری وافسرده گی روحی وفقدان داشتن رابطه درست با محیط زیست و انسانها است.اولا دنیای امروز با سال 1314 و حتی 10سال قبل قابل مقایست نیست و مردم ایران هم.غرب و بخصوص آمریکا نشان داده که به چیزی غیر از منافع ملی خود فکر نمی کند و در بیشتر مواقع منافع ملی غرب با منافع کشورهای درحال رشد یکی نیست.
16.08.2008 - 12:21
کامنت های جالب و خواندنی
واکنش تند و تيز سرمقاله های روزهای سه شنبه و چهارشنبه روزنامه های ايران و کيهان به سخنان اخير آقای رفسنجانی در مشهد نخستين پاسخ آتشبار توپخانه های اصول گرايان به دولتمردی است که اين بار صريح و بی پرده به دولت احمدی نژاد اعلان جنگ داده و در پوشش حمله های تند خود به رییس جمهور اهدافی متفاوت را دنبال می کند.
آقای رفسنجانی گفت: «مقام معظم رهبری در ابتدای فعاليت دولت نهم از ما خواستند مدتی با اين دولت مدارا کنيم، ما هم در اين سه ساله با قوه مجريه مدارا کرديم اما می توانيم بگوئيم...
15.08.2008 - 13:29
بهروز ستوده
انگیزه ی این نوشتار ، بی ارج و بی مقدار کردن اقدامات بشر دوستانه و فعالیت های حقوق بشری خانم شیرین عبادی که در سالهای گذشته منشأ خدمات فروانی در این راستا بوده و در این زمینه ، خود نیز متحمل فشارها و تهدیدات رژیم فاشیستی آخوندی قرار داشته است نمی باشد .
15.08.2008 - 12:21
کامنت های جالب و خواندنی
همیشه شنیده بودم که بهای آزادی سنگین است، اما تازه از نو به خودم می گویم که بهای آزادی صبر است. شاید این شعر معنی اش همین باشد که "گذشته از جان باید بگذشت از توفانها". شکیبایی شما بی نظیر است. فقط از شما خواهش می کنم که نام نویسنده ای را که بیش از 50 مقاله نوشته است و بعد اینطور از آزادی سوء استفاده کرده افشا کنید. همچنین، می خواهم از نگرانی خودم بگویم. وقتی که کسی از آزادی سوء استفاده می کند، اگر بخواهم انتقادی هم از سایت کنم، به خود می گویم نکند کنار اینجور افراد قرار گیرم.
14.08.2008 - 15:19
دوستانی که فکر میکنند، روسیه ، ملت های در بند را آزاد می کند،و به حقوق آن ملت ها احترام می گذارد، تاریخ این کشور را نمی دانند. خود لنین رهبر انقلاب بلشویکی ، قبل از فروپاشی نظام تزاری ، روسه را گورستان ملت های دربند می داند. اگر به معماری کرملین دقیق بشوید ، 7 گنبد ، بمانند گنبد مساجد مسلمانان می بینید،و آنطرف ، برج ناقوس ،بالاتر از گنبد های مساجد است . این معماری نماد استعمار واستثمار ملت های غیر مسیحی ، یعنی مسلمانان امپراطوری روسیه تزاری ،و بعدأ تزار های سرخ است.
14.08.2008 - 13:59
The Boston Globe Editorials
پیش پیغان هایی (پیش فرض هایی) که بر آن ها این هُشدار استوار میباشد، باورهایی میباشند که میگویند: " 1) ایران هنوز راه درازی تا فَرآوریِ (تولید) بُمبِ هسته ای در پیش دارد. 2) ایران را میتوان وادار کرد که به فَرنودِ (دلیل) بی پروایی (بی توجه ای) آن کشور به درخواست هایِ جهانی برایِ اَندَرواییدن ِ (به تعلیق در آوردن) غنی سازی اورانیوم، هزینۀِ گَزاف تری را پرداخت کُنَد. 3) بُمباران ِپایگاه هایِ شناخته شدۀِ هسته ای ایران، میتواند پیشرفت در غنی سازیِ این کشور را بیشینِه (حداکثر) برایِ یک تا دوسال به دَر
14.08.2008 - 13:59
The Washington Times Editorial
در عراق، بیگُمان تلاش هایی از سویِ هوادارانِ ملاها برایِ در تیررس گرفتن ِ نهاد هایِ دولتیِ عراق و سربازان آمریکایی انجام خواهد گرفت؛ همین تلاش ها در افغانستان و پاکستان روی خواهند داد. یک پُرسِش ِ مَهین (مهم) این است که چه رُخدادی در عربستان ِ سعودی و دیگر کشورهایِ کرانۀِ کَندآبِ پارس (خلیج پارس) پیش خواهد آمد؟ همۀِ این کشورها ناسازگاری هایی با ایران دارند که بین فرستادن ِ ستون ِ پَنجُمی به گُسترۀِ (قلمرو) این کشورها تا برانگیختن شیعیان بومی این کشورها در نوسان میباشد.
14.08.2008 - 12:21
کامنت های جالب و خواندنی
چه میشود اگر درین بیستمین سالگرد( جنایت بزرگ سراسری علیه انسانهای ایرانی )جمعیتی حداکثر 500نفره از زندگان و جان بدردگان این جنایت /علیرغم طیف وتفکر سیاسیشان 24 ساعت از وقت خودرا برای سفر وترتیب یک تظاهر سیاسی عدالتخواهانه در مقابل شعبهء اروپائی سازمان ملل در شهر ژنو صرف کنند که شاید هم گامی در جهت احیاء اوپوزیسیون خسته /وبنیاد نهادن اوپوزیسیونی جوانتر باشد؟. در هر حال مردادسال آینده برابرست با سی امین سالگرد جنایت بزرگ منطقه ای: تابستان 58در کردستان و همچمنین گنبد...
13.08.2008 - 15:19
عفریته جنگ بار دیگر ،در منطقه ای نه چندان دور از مرزهای ایران، انسان های مظلوم را به خاک وخون کشید. در ظاهر امر ، روسیه یکی از استعمار گران معروف تاریخ در« دفاع از اقلیت اوسیت نشین ها» ، وارد جنگ با گرجستان شده است.تاوریش سابق ولادیمیر پوتین ،که تا دیروز در ظاهرمدافع انترناسیونالیسم کمونیستی بود ، و تا دیروز با درجه سرهنگی مامور کا ژب بود ، و تا دیروز ماتریالیست و بی دین و لامذهب بود، امروز ، به دست بوسی پاپ کلیسای ارتد کس مسکو مفتخر می شودوامروز بر ناسیونالیسم روسیه تکیه می کند...
12.08.2008 - 13:59
خشایار رُخسانی
اکنون پرسش اینجاست که ارزش ِ این جُنبش ِشهروندی که آغاز شده است در رویدادهایِ ساستاریکِ (سیاسی) ایران به چه اندازه میباشد؟ آیا سازمان هایِ دمکراتیک خواست هایِ زنان را، با ارزش، کِرامند (بااهمیت) و آنها را در چهارچوبِ برنامه هایِ دمکراتیک خود ارزیابی میکُنند؟ آیا زنان ِایران نغشی (نقشی) در آن همبودگاهِ ایرانشهری بجا خواهند آورد که سازمان هایِ دمکراتیک در آرزوها و برنامه هایِ والایِ خود نگاشته اند؟
11.08.2008 - 14:18
فرهنگ گفتگو
چند ماهی است که در وسایل ارتباط جمعی غزب طوری سخن گفته می شود که خبر از حمله نظامی غریب الوقوع به ایران می دهد ؛ بویزه در محافل اپوزیسیون این موضوع بیشتر جدی گرفته شده است بگونه ای که از هم اکنون جبهه بندی های متضادی حول این موضوع شکل گرفته است
اردیشیر از تهران امروز در بخش اظهارنظر سایت ؛ مطلبی تحت عنوان:چه حمله بکنند و چه نکنند؛ ایران در دو سه ماه آینده دچار وضعیت فوقالعاده ای خواهد شد." نوشت که موضوع قابل بررسی است واقعا اگر رزیم در مرحله سقوط قرار گرفته باشد...