رفتن به محتوای اصلی

انچه فرا روی ماست

انچه فرا روی ماست

                                                                                                                       

بنام خدا

31/06/95

دنیای امروز روزگار غریبی است، روزگار پر تلاطم و عجیبی است، دست اوردهای نیک بشری از یک سو و مقاومت نهادهای تاریکی و ظلمت در برابر هر انچه بشر امروز را به رستگاری میرساند در یک سو. مردمانی نیک اندیش در یک سو و ظلمت پسندان ضد روشنائی در یک سو، هر انچه بشر در طی قرون و اعصار از تقابل خیر در برابر شر بدست اورده بعنوان سرچشمه بقاء و هستی در چالش با دیدگاه قرون وسطائی عده ای هجو اندیشِ خود پسند در یک میدان قرار گرفته میرود تا مسیر تضعیف و حتی عدم انرا در صورت کوتاهی و عدم واکنش بجا نظاره گر باشیم.

انچه امروز انسانیت، شرافت و حیات همه ی ما را نشانه رفته است دیدگاهی دگم اندیش، ناروا و تاریک است که از اعماق سیاهه ی تاریکِ تاریخ، انسانیت را به بازگشت از راه پر فراز و نشیب امده فرا میخواند. انچه امروز در سوریه، عراق، یمن و حتی در وقایع خونبار اروپا و امریکا بیش از همه به چشم می اید کینه و عداوت دیرینه دشمنان قسم خورده بشریت است، انان دست اورد های سترگ بشری و مفاهیم برامده از انرا چون ازادی، برابری، حق اندیشیدن و سخن گفتن، دمکراسی و هر انچه نیکی نام گرفته و مقدم بر اهداف شومشان است را نشانه رفته ما را به نظاره و استیصال واداشته در برابر دیده مان اقدام به قتل ازادگی، ازادمنشی و شأن انسانیت بدست بربریت، جزم اندیشی و قصاوت انهم از نوع داعشی ان کرده اند. خونهای به نا حق ریخته مردمان سوریه میرود تا دامان بشر ازاده امروز را گرفته انچه انسانیت به ان مدعی است را به چالش کشیده در مخاطره ی نیستی و عدم قرار دهد.

داعش سازان شرقی و حافظان منافع انان که ایشان را در براوردن ارزوی هشتاد ساله شان یعنی دستیابی به منافع نفت شمال و نیز رسیدن به ابهای گرم جنوب یاری ساخته پایگاه در اختیار انان قرار میدهند خود را برنده این بازی خطرناک دانسته در اینراه نابودی مردم مظلومی چون مردم سوریه یا سرگشتگی و حیرانی مردم ایران در برابر مصائب روزمره ی زندگی را به هیچ میپندارند. انان(داعش سازان شرقی) با تکیه بر ذخیره ی پنهانشان در ایران بازی پر مخاطره و حساسی را با جهان بشریت اغاز کرده به چالش کشیدن امنیت منطقه ی پر تلاطم و استراتژیکی چون خاورمیانه را برگ برنده خود در مقابله ی با غرب میدانند. انان غرب را در میدان خاورمیانه به چالش کشیده، زمینگیر کرده تا امنیت مرزهایشان در برابر پیشروی ناتو را تضمین نموده به منافع گذشته خود برامده از پیروزی در جنگ دوم جهانی مفهوم و حیاتی دوباره بخشند. ایشان خود را میراث دار ابرقدرت شرقی سابق در شکل و شمایلی فریبنده و بظاهر دمکراتیک از نوع جمهوری آن دانسته در حقیقت در ارزوی برپائی حاکمیت تزاری در منطقه اند. در اینراه سرنوشت، امنیت و حیات مردم سوریه و دیگر ملل منطقه نیز برای انان چونان گذشته ی نه چندان دور اهمیتی نداشته، نخواهد داشت. فراموش نکنیم که ملت ما بصورت اخص از انان ضربات جبران ناپذیر کم نخورده، هنوز زخمهای ناشی از دسایس و اندیشه های ناپاک انان بر پیکره ی میهن عزیزمان را علیرغم گذر زمان بخوبی لمس میکند.

در این وانفسای شوم و تاریک انانکه برای این منطقه(خاورمیانه) نقشه های بزرگ کشیده به تبع ان کشور ما را سالها پیش به این بلای بزرگِ حاکمیت دینی گرفتار ساخته اند نیز بی تقصیر نبوده گناهشان کم از اینان نیست، هم انانکه در گذشته به نصایح خردمندان این مرز بوم بی توجهی کرده ایران قدرتمند وصاحب نفوذ در منطقه را مانع از دستیابی به منافع خود دانسته اند امروز ناباورانه تأوان انتخاب راهبرد اشتباه خود را پس داده براستی هنوز به عمق فاجعه ی در راه پی نبرده اند.

اما، این بزنگاه و نقطه ی عطف تاریخ در نبرد سوریه که براستی نبرد بین قوای خیر و شر است همه ازادگان و ازاد اندیشان را به خود میخواند تا در اتحادی مقدس و در چالشی کم نظیر ظلمت پسندان منفعت طلب و دشمنانِ شرافت و انسانیت را به میدان مبارزه طلبیده مسیر تاریخ را دوباره و به نفع ارمانهای حقیقی و روشنائی بخش بشری معنا کرده، رقم زنند. اری امروز روز دیگری است، روز بر امدن و بر پای ایستادن تمامی حقیقت در برابر مواجهه ی تمامی نیروهای تاریکی و ظلمت، روزیکه در ان شرافت و ازادگی بواسطه ی حمایت همه جانبه از مردم سوریه دوباره معنا می یابد. عبور از این گردنه ی خطرناک تاریخی در سوریه و در مقابله ی با اسد و حامیان مزورش مقدور خواهد شد، تمامی انان در یکطرف و انسانیت در طرفی دیگر، همه ی انان در یک سو و شرافت در سوئی دیگر. امروز همان روزی است که باید تاریخ را دوباره با شجاعت در تصمیم سازی های مهم نگاشت و به همدلی بشر با قوت تفکر معنائی دوباره داد. جهان غرب به رهبری امریکا گامهای مؤثری را در دوران ریاست اقای اوباما در این خصوص برداشته است اما کافی نیست، نگاه پرزیدنت اوباما به منظره ی جهان پیش رو نگاهی جهان شمول، مدبرانه، حکیمانه ولی در بسیاری جهات محتاطانه است، این نگاه در کاربردی دراز مدت به نفع تمامی ملل منطقه رقم خواهد خورد اما بدلیل عدم ریسک پذیری، در کوتاه مدت منجر به سؤاستفاده طرف مقابل و منتج به نتایج خونبار و اسفباری در کشوری چون سوریه و برای مردمان ان سرزمین شده آرایش و ماهیت خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است. این نگاه ناشی از درک عمیق و باور ایشان به حقوق تمامی انسانها و احاد بشر از هر رنگ و نژاد و قوم و بدلیل معذورات و محدودیت های ایشان در درون امریکا و نیز در جهان غرب مانع از دستیابی به نتایج ملموس و کافی در خصوص تغییر ماهوی رویداد های منطقه ای به نفع مردم شده کار را در نیمه راه ناتمام گذاشته است. عدم باور ایشان به مسئؤلیت پذیری کشور اسرائیل بعنوان دمکرا ت ترین کشور منطقه و عدم استفاده از توان بالقوه و مؤثر ان کشور در کمک به حل بحرانهای منطقه ای نیز مزید بر علت گشته همه را در سرگردانی و ایستائی زیانباری نگاه داشته است. محدود ساختن اسرائیل در چرخه ی اختلافات چند دهه ای توافق با عرب تباران غیر یهودی ان سرزمین مانع از کمک مؤثر ان مردم به باز گشودن گره های کور منطقه ای است. از سوئی دیگر حرکت های مؤذیانه، دهشتناک و هدفمند انجام شده توسط گروه هائی چون داعش، جهان غرب را بسمت دوری از مضامین مورد توافق در قواعد حاکم بر اصول و چهار چوب حقوق بشر و نیز مضامین نهفته در مفهوم دمکراسی سوق داده ایشان را بسمت تأکید بر منافع قومی و تشدید احساسات بومی واکشانده، دست فرصت طلبانِ در این عرصه را به جهت تحمیل خود به مردم باز گشوده است. تأکید این دسته(فرت طلبان پوپولیست) بر منافع قومی و دوری از هویت و باورهای حاکم بر روح دمکراسی با طرح مضامینی چون باز تعریف حضور اقلیت های قومی/ دینی لاتین، افریقائی و آسیائی تبار ساکن در امریکا/ اروپا و تأکید بر محدود سازی پدیده ی مهاجرت از طریق ساخت دیوار در مرزهای جنوبی امریکا و طرح اینگونه موضوعات در عرصه انتخاباتی از همین گرانیگاه غفلت سرچشمه میگیرد. لذا خردمندان همه ملل باید پا جلو گذشته با درکی عمیق نسبت به وقایع و اتفاقات منطقه ی خاورمیانه و تأثیر اجتناب ناپذیر ان بر رویدادهای اینده همه جوامع بشری، مسئولیت خود را در این خصوص باز شناخته باز تعریف کرده با روشن سازی مردم درجوامع غربی مانع از به حاکمیت رسیدن این دسته از فرصت طلبان کوته نظر گشته سدی در برابر اسیر شدن مردم در دام احساسات تحریک شده بدست این عده گردند که در غیر اینصورت و در این وانفسای غریب حضور  فرصت طلبان بر امواج قدرتمند احساس و باور مردم با تکیه بر اریکه ی قدرتی چون ریاست بر مردم امریکا فرصت مغتنمی در اختیار ظلمت پرستان و بازیگردانان شرقی این مخمصه گذاشته میرود تا تمامی قواعد مورد پذیرش جامعه جهانی در نیل به اهداف متعالی بشری را در برابر مخاطره  قرار داده، راه را بر هرج و مرج  در بعد جهانی را برای انان گشوده، کمک میکند تا ازمندانه بدنبال اهداف منطقه ای و جهانی خود باشند.

عمل مؤثر و قاطع جامعه ی جهانی در سوریه و در مقابله ی با اسد و حامیانش عمل به نیک اندیشی و باورهای مقدس ازاد اندیشان در طول تاریخ است، غرب برای مقابله ی حقیقی با پدیده تروریسم سفارشی از نوع داعشی و جلوگیری از نفوذ، سرایت و گسترش این پدیده شوم به مرزهای خود باید که در سوریه و در عراق به سرکوب، محدوسازی و اضمحلال ان پرداخته از پرداخت هزینه در این خصوص واهمه نکند و گرنه تأوان تأخیر خود در مقابله با انرا در خاک اروپا و چه بسا امریکا پس خواهد داد. امروز حرکت خزنده و مؤذیانه ی این پدیده شوم در جهت راه اندازی و تدارک سازی جنگ های دینی/ مذهبی و مقابله ی ادیان برنامه ریزی شده دورنمائی از جنگ های صلیبی را در ذهن تداعی میکند. طراحان و حامیان پشت پرده این واقعه همانهائی هستند که سالها با طرح ایدئولوژی مارکسیستی به مقابله با لیبرالیسم غربی بر امده از ان ترفند بدلیل ضعف های عمده و ساختاری خود در طول هفتاد سال طرفی نبستند، هم انان اینک از پروژه ی محصور ساختن شوروی سابق بوسیله ایجاد حاکمیتهای دینی/ اسلامی در منطقه بوسیله ی غرب، بر علیه خود غرب و انهم بوسیله ی ترویج اسلام گرائی خشن و ضد غربی بعنوان یک ابزار کارامد در جهت منافع خود بهره میبرند. انان با زیرکی خاصی ورق را بر گردانده غرب و اسلام گرایان را درگیر خود ساخته با سؤاستفاده از تعصبات کور دینی در بین جوانان مسلمان و قلیان احساسات ایشان میروند تا به منافع مورد نظر خود جامعه عمل پوشانده از اب گل الود ماهی مد نظر خویش را بگیرند. ایشان علیرغم شکست خود در گذشته، ترویج اسلام گرائی خشونت بار را محور حرکت و حربه ی خود در نیل به اهداف پیدا و پنهاشان ساخته با سازماندهی جبهه ی شر داعیه ی رهبری جهان را در سر میپرورانند. تلاشهای روسیه ی پوتین در بازی زمین گیر ساختن غرب در سوریه و نیز نزدیکی به ترکیه، ایران و در عین حال دوستی با کشورهای عرب منطقه در جهت پیکره بندی و ایجاد جبهه شر معنا میابد و در این خصوص گوشه چشم ظاهری اش به اسرائیل فقط برای استفاده از عامل زمان است تا مانع از اهداف دراز مدتش نگردند.

غرب به رهبری امریکا باید در این مورد گامهای مؤثری برداشته به تبیین و تعیین اهداف کوتاه مدت و نیز دراز مدت در جهت منافع جمعی با نگاهی نو پرداخته به تشکیل و سازماندهی جبهه ی خیر یاری سازد. بی شک در این روزهای مهم، جهان با هیلاری کلینتون روزهای بهتری را خواهد داشت و از هوش، دانائی، سخت کوشی و درایت او بهره ی مناسبی خواهد برد و این مهم در سرنوشت همگان تاثیر بسزای خود را خواهد گذاشت.

بیاد داشته باشید که تاریخ ما را دوباره بسوی خود فرا میخواند تا برگهای زرین اش بدست ما نگاشته شده، ورق خورد، بیش از این کوتاهی نکنیم که فردا خیلی دیر است.

 

پاینده باد ایران

علی مهربان  

                                                                                                                                 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید