شمار کاربران فیس بوک از مرز یک میلیارد نفر عبور کرد