کلن 6 اکتبر 2012،برای لغو مجازات مرگ وعلیه جمهوری اسلامی+ عکس