نظرات متفاوت شرکت کنندگان اتاق فرهنگ گفتگو در باره تحریم !

اتاق پالتاکی فرهنگ گفتگو /16 اکتبر 2012-  این سئوال را طرح کرده بود که «آیا تحریم ها  بیشتر رزیم اسلامی را هدف قرار داده  یا مردم ایران ؟» که  تعدادی از شرکت کنندگان در اتاق  در این باره نظرات متفاوتی ارائه کرده اند که با هم  می شنویم:

انتشار از: