دیدگاهها

گرچه تحریم هرچه گسترده ترصندوق های رأی رژیم فی نفسه خود یک هدف است، هدف حداقلی،‌ اما طبعا باید بتواند از موردصرف انتخاباتی و دوگانه کاذب شرکت و عدم شرکت فراتربرود. اگر در نظربگیریم که اکنون مضمون تحریم «نمایش انتخاباتی» رژیم در اساس به معنی بایکوت سازوکاررژیم است،‌ از همین منظر با توجه به ابعادفراگیرنارضایتی ها در حوزه های گوناگون زیست سیاست و زیست اجتماعی، استعداد تسری به حوزه های دیگر را هم دارد که تحریم کنونی می تواند تمرین و سرآغازی برای آن باشد.
قتل عام هایی که توسط نیروهای ویژه ارتش ارمنستان در حق مردم بی دفاع آذربایجان انجام گرفت، بلحاظ ماهیت خود، در چارچوب تعریف نسل کشی 1948 سازمان ملل (ماده 2) قرار می گیرد. زیرا این قتل عام ها، هم از نظر طرح و نقشه قبلی کادر رهبری دولت ارمنستان، هم از نظر قصد و نیت آمرین جنایات، و هم روش های قتل عام قربانیان توسط باند های تحت امر ارتش ارمنستان از جمله: در آوردن چشم، کندن پوست سر قربانیان، بریدن سینه زنان، دریدن شکم زنان حامله، بریدن و جدا کردن ارگان های مختلف، سوزاندن و زنده بگور کردن قربانیان،
یادداشتی کوتاه در جایگاه خسرو گلسرخی، در شعر و سیاست آن روز ایران.
هدف ایجاد مجلسی است «طیب و طاهر» که بتواند در سیاست خارجی به دولت های غربی بویژه آمریکا ناز و به دولت های شرقی کرشمه بفروشد، و در سیاست داخلی به سوی فضایی رود که در آن از «سروش تا گوگوش» جایی داشته باشند.
وجود روندهای شبە دمکراتیک در داخل کشور، از جملە وجود صندوق رای در مقاطع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری. وجود این شبە دمکراسی لبەهای تیز رادیکالیسم در داخل کشور را تعدیل می کند؛ و از طرف دیگر ضعف آن در تغییر نسبی شرایط همزمان بە تشدید این رادیکالیسم یاری می رساند. بە بیانی دیگر رفرمیسم و رادیکالیسم نە تنها در پیوند دیالکتیکی قرار ندارند بلکە بنوعی دست بە خنثی سازی همدیگر می زنند،
« دروغ گفتن سبب می شود که مشکل موجود، بخشی ازآینده شود،‌ اما حقیقت و راستگوئی مشکل را بخشی از گذشته می کند.»
امه سرگشاده من به نه بمثابه رویارویی با شما و تضاد و اختلاف، بلکه به معنی وحدت نیروها در کادر اصول و ارزشها و به معنای احترام و ارزش قائل شدن به شما بعنوان مسئول حزب سکولار دمکرات و مهستان، در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی است....
او که چون جن از بسم اله از تحریم انتصابات هراسان است، در بزنگاه گسترش رویکردتحریم سخت نگران خطرسست شدن باورحتا اصلاح طلبان نسبت به نهادصندوق و انتخابات به عنوان بنیان رفرمیسم است.بهمین دلیل پیامش به آنها این است که مبادادراین بزنگاه سخت زمانه،دستخوش تردید بشوندونسبت به کرامات صندوق بدبین!با عطف به نگرانی ازچنین لغزشی است که مینویسد:زمانه سختی است ودر این زمانه سخت ماباید صد بار سخت تر مواظبت کنیم که مبادا با عمل سیاسی ما نهادانتخابات آسیب ببیند، یا اصول بنیادین اندیشه رفرمیستی دستخوش تزلزل گردد!
بدون هیچ اما و اگری نابودی رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد اما بدون گردآوری اطلاعات درباره سرسپردگان رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه نمی توان کاری از پیش برد! این خائن ها فردا باید در دادگاه های مردمی حساب خیانت هایشان را پس بدهند وگرنه پس از نابودی رژیم گنداب و لجن جمهوری اسلامی این ناکسان مانند انقلاب مشروطیت و برای میوه چینی و رسیدن به پست و مقام شاید برای خودشان پیشینه های درخشان مبارزاتی با رژیم آخوندی را نیز بتراشند!!!
جنگ بیشترین ویرانی را در سوریه بوجود آورد، میلیون ها انسان از خانه و کاشانه خود آواره شدند، بخشی به کشور های پیرامونی و تعداد زیادی از آنان به ترکیه سرازیر شدند....