دیدگاهها

زمانی تصور بر آن بود کە اختلافات درونی نظام سرانجام منجر بە فروریزی آن خواهدشد، اما حالا مستدل شدە کە تعارض جمهوری اسلامی با آمریکا است کە می تواند در عین بهرەبرادری رژیم از آن در جهت تقویت خود، بە پاشنە آشیل آن هم تبدیل بشود. این تعارض شمشیر دو لبەای است کە بە اندازە دشمن، خود رژیم را هم دارد می برد. و احیانا بیشتر خود رژیم را دارد می برد، زیرا این دشمنی شاید امثال ترامپ را در معرض فشار قراردادە باشد، اما منجر بە ایجاد زندگی بد اقتصادی برای مردم آمریکا نشدەاست.
هر کسی که در انتخابات ازاد و منصفانه پیروز شده غالبا بعلت ناتوانی رقیب بوده است. در انتخابات دوازدهم ماه دسآمبر ۲۰۱۹، روز پنجشنبه، در بریتانیا، ناتوانی کربین در جلب و جذب اکثریت، موجب برنده شدن بوریس جانسون، رهبر حزب محافظه کار شد.عملا، او شانس نخست وزیر شدن خود را به مخالف خود داد
عملیات چشمه صلح نشان داد که دنیا دیگر چند قطبی شده، و آمریکا دیگر قادر نیست مثل سابق به یکه تازی های خود در هر گوشه جهان ادامه دهد. دنیای نوینی در حال تکوین است، که امکان مانور در هر زمینه ای برای کشورهای دیگر فراهم می کند.
عملیات چشمه صلح صف بندی نیروها در منطقه را نیز بشکل بی سابقه ای شفاف تر ساخته است. بدین معنی که، یا باید در کنار امپریالیست ها و پیاده نظام آن در منطقه پ ک ک/ پ ی د بود، و یا علیه آنها از حق استقلال و حاکمیت کشورهای منطقه دفاع کرد
آمریکا هنوز PKK/YPG را کنار نگذاشته، و در چارچوب شرایط کنونی هر چه در توان دارد در حفاظت از آنها تلاش می کند، زیرا بعد از سرکوب النصره و داعش و خارج شدن آنها از معادلات منطقه، تنها نیروی وکالتی که در دست آمریکا باقی مانده استPKK/YPG است، درغیر اینصورت هیچ بهانه ای برای ماندن نه تنها در سوریه، بلکه در عراق نیز نخواهد داشت.
در تاریخ معاصر ایران کمتر کسی نظیر پیشه وری، این همه دوست و دشمن و مدافع و مخالف داشته است. در بین انبوه موافقین و مخالفین، دلدادگان سلطنت استبدادی شاهان پهلوی این ویژگی را دارند که نگاهشان به پیشه وری بس دشمنانه و کینه توزانه است.
شاخص موفقیت و پیشروی پایدار و اصولی در متن جامعه نمی توانست و نمی بایست مشارکت و قربانی شدن در بردوباخت یک قماربزرگ به سودای تصرف قدرت می شد؛ قماری که توسط دو جریان اصلی بورژوازی روی میز نهاده شده بود. باین ترتیب اساس رویکرد باید صرف اهتمام در گشودن بسترسوم و بکارگیری توان و انرژی خود در آن جهت می بود به قصد گذار از این دو گانه سازی کاذب و بسترسازی در بطن جامعه به عنوان اپوزیسیون هردوجریان بورژوازی و لو آن که بهردلیل سرگیجه ناشی از آن دوگانه سازی ها موقتا فراگیر هم شده باشد.
اعتراضات اجتماعی بشرط آنکه بر زمینه واقعی تضاد های لاینحل میان پایین و بالا عمل کند که در ایران امروز بی تردید چنین است ، موجی عمل می کنند. به این معنی که هر موجی آبستن موجی دیگر و البته شدیدتر و ویرانگرتر می باشد. در این رابطه اصل دیالکتیکی شتاب هم عمل می کند ، یعنی هرچه که جامعه به جلو می رود سیکل موجها سرعت بیشتری گرفته و فاصله میان موجی با موج بعدی کمتر و کمتر می شود. حرف من اینست که اگر این موجها سمت و سو نیابند به جز ویرانی حاصلی نخواهند داشت.
جنبش دانشجویی ممکن است از کم تجربگی رنج ببرد، ولی همیشه پاک و منزه و پیگیر بوده و از خواسته های خود کوتاه نمی آید. این جنبش قادر است از تجربیات و آموزه های پیشکسوتان خویش بیاموزد، و آنها را به نقد بکشد. بنا بر این، دیگر نمیتوان جنبش دانشجوئی را بصورت زایده ای از سازمان های سیاسی پیشرو سرتاسری یا منطقه ای دانست. برآمد سیاسی امروز آنها در پهنای سیاسی کشور نشان میدهد که میخواهند پیشگام و پیشاهنگ پیگیر آرمان های مردمی باقی بمانند. زنده ، پایدار و پاینده باد جنبش پیشگام و پیشاهنگ دانشجویی ایران.
«انقلاب» یا «روولوسیون» مفهومی مدرن و محصول عصر روشنگری در اروپاست و با شورش، قیام و خیزش متفاوت است. درزبان دری (پارسی)، متاسفانه معادل دقیق و علمی برای این مفهوم مدرن وجود ندارد اما، شاید بتوان آنرا «دگردیسی» نامید. دگردیسی در جهان بینی و ارزشهای اجتماعی و روابط اجتماعی همان انقلاب است.
ما خواهان اعزام کمیسر عالی حقوق بشر و گزارش ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای بازدید به ایران و تشکیل کمیته حقیقت یاب با حضور و نظارت خانواده‌های آسیب دیده برای بررسی ابعاد فاجعه و اعلام دقیق تعداد کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان و روشن شدن وضعیت فرزندان مان و هم چنین شناسایی عوامل دست اندر کار این جنایت هستیم. به گمان ما این جنایت مصداق بارز جنایت علیه بشریت است و باید عوامل مستقیم آن را در دادگاه های بین المللی و علنی به پاسخ گویی بکشانیم تا بتوانیم جلوی تکرار این جنایت ها را بگیریم.