دیدگاهها

مجید عبدلرحیم پور: توسعه پایدار و اتحاد برای دمکراسی

در این گفتگو ی ویدویی ،اقای مجید عبدلرحیم پور ، ابتدا به اين موضوع پرداخت که 40 سال بعد از انقلاب بهمن و استقرار حکومت جمهوری اسلامی، جامعه ایران از منظر توسعه پایدار، در چه وضعیت و موقعیتی قرار دارد و آنگاه به عامل اصلی بحران‌ اشاره نمود و در بخش دوم گفتگو ، مشخصا به امر اتحاد ها ،اتتلاف ها پرداخت و در باره اتحاد جمهوریخواهآن ، شورای مدیریت دوران گذار، سلطنت و مشخصا به مواضع آقای را پهلوی پرداخت :

انتشار از: 
این محافل بهتر است قبل از سر دادن شعار نه شرقی نه غربی و سنگر گرفتن پشت جمهوریخواهی، خود را از آشفتگی سیاست های پانول وار میان براندازی حکومت اسلامی و استحاله (اقناع خشونت پرهیز و قطره چکانی حکومت به تغییر در پروسه زمانی نامعلوم) برهانند و تکلیف خود را با بدترین نوع دخالتگری و تجاوز آئینی، سیاسی، فرهنگی و دینی اسلامگرایان روشن کنند!
ما در زمینه همکاری به دنبال دیوار ساختن نیستیم و می‌گوییم رقابت است و تضاد و سازش دو عنصر دموکراسی است و هر کدام را حذف کنید دموکراسی حذف می شود. اگر جامعه‌ای بدون رقابت سیاسی سالم باشد قطعا آن موقع به یک استبداد یا جنگ داخلی منجر خواهد شد. اگر جامعه‌ای در آن همرایی نباشد هم مشکل است. (تکیه) یکسره بر تضاد قطعا به حذف یکدیگر منجر می‌شود و همراهی یکسره هم بیانگر وجود نوعی استبداد با عنوان "همه با هم" است. رقابت و همکاری هر دو موضوعیت دارند. پروژه جمهوری‌خواهی یکی از پروژه‌های مهم، معتبر و جدی است
اسماعیل بخشی باید روشنفکران، نخبگان و دانشگاهیان، هنرمندان و چهره های فرهنگی را به مناظره دعوت کند و در این مناظره، سکوت آنها در شرایط کنونی جامعه را به پرسش بگیرد. وظیفه ی آنهاست که واقعیت درونی زندگی در فضای کنونی جامعه را آشکار کنند. یعنی عریان سازی کیفیت درونی زندگی زیر بار ستمی که دیگر تحملش ناممکن است

تبلیغات سخیف و نژادپرستانه در تلویزیون منو تو بر علیه بلوچها

تلویزیون من و تو در بخش دهم برنامه "سمت نو" خود با مخلوط کردن دوغ و دوشاب و همسنگ پنداشتن فرهنگ بلوچ و بخش هایی از مناطق آفریقا در موریتانیا, مدعی شد که در مناطق مرزی ایران مثل بلوچستان مادران بلوچ همانند مادران موریتانیایی به دختران ٥ و ٦ ساله خویش بزور بین ده هزار تا شانزده هزار کالری غذا می دهند تا چاق مفرط شوند

غم و اندوه در ایران پایان ندارد و این ثمره بیش از چهار دهه حکومت استبدادی دینی -آخوندی است.
یک هواپیمای هفتصدو هفت که نزدیک به پنج دهه از تولید آن گذشته( و از نگاه کارشناسان هوایی دنیا و نه کارشناسان وابسته به رژیم که خود جیره خور و غلام حلقه به گوش شان هستند!)را با تغییر کاربری برای حمل چهل تن گوشت که تازه اگر حقه ایی پشت ماجرا نباشد مهیا کرده اند!؟
آخر چرا پول و سرمایه های ملی مردم ایران صرف کشور گشایی و خودکامگی سران قدرت شود ؟
اکنون با رشد و عمیق تر شدن جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران، تمام آن شکنجه ها و تجاوزاتی که رژیم جمهوری اسلامی در این ۴۰ سال انجام داده است، تک به تک افشا می شود....ملت بیدار شده و هر روز صفوفش فشرده تر و متحدتر، در مقابل حاکمان زورگو ایستاده، هر گونه شکنجه ای را با افتخار افشا می کند.... اصولگرا و اصلاح طلب! بساط تان را جمع کنید که باد کاشتید و اکنون موسم دروکردن توفان فرا رسیده است