دیدگاهها

اتصال زمینی ترکیە بە اذربایجان و اسیای میانە بمعنی محدود کردن فعالیتهای اقتصادی ایران در قفقاز و اسیای میانە است، زیرا با توجە بە اشتراکات زبانی و فرهنگی کشورهای اسیای میانە با ترکیە همسوتر و سیاست امنیتی ایران همیشە برای انان دردسر بودەاست. بدینگونە اگر فرار مغزها و فرار سرمایە از ایران را هزینەای سنگین بر جامعە ایران بحساب اوریم، خارج از نگرانیهای امنیتی خسارتهای ناشی از تغییرات ژئوپولیتیکی قفقاز برای ایران کمتر از فرار مغزها و فرار سرمایە چهل سال گذشتە نیست.
تصاویر «زنان شورای رهبری» مجاهدین خلق، منتخب مریم رجوی، با پوشش چادر«سپید» بسا تأمل برانگیز است، زیرا پرسش این است که مراسمی که این زنان در آن شرکت کرده بودند، چه مراسمی و کجا بوده است؟ ...بدلیل حفظ حریم شخصی، چهره های زنان شورای رهبری مجاهدین خلق در عکسها پوشیده شده است،‌ زیرا هدف، نه این افراد، بلکه انتشار حقایق است. در صورتی که سازمان مجاهدین خلق و رهبری آن وجود چنین عکسهایی را تکذیب کنند، می توان عکسها را ارائه داد.
تفاوت مبارزه کارگران در گروه ملی با دیگر مراکز اقتصادی و سازماندهی کارگری در این است که نهادهای امنیتی و خانه کارگر نمی توانند در آنها رخنه کنند و یا در میان آنها تفرقه بیندازند و درگیر گرایشات متفاوت شخصی تا به امروز نشده و بسیار اصولی کار کرده اند. نه رفتن مبارزی به سمت دیگر میز فعالین را بی اعتماد می کند و نه دادن شغل یا رتبه، کسی را با آنها همراه کرده است. در این مجتمع صنعتی آموزش خود فعالین در یک راستا کار کرده است. ..
در بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر، ۱۹ آذر (۱۰ دسامبر)
شلاق زدن در برابر دیدگان مردم کرمانشاه به دلیل «روزه‌خواری»، تیر ماه ۱۳۹۳

برای بازنمودن ناهمسانی و ناسازگاری احکام شرعی اسلامی و قوانین وضعی جدید، باید نگاهی بیاندازیم به احکام شرعی اسلامی، حقوق اساسی حکومت قانون‌سالار و حقوق بشر بین‌المللی
درپى ترور دانشمند هسته اى شرايط بغرنج كشور و منطقه را دريابيم!
ترور هفتمين نفر از كاركنان و دانشمندان هسته اى و فن آورى دفاعى كشور و معاون وزير دفاع محسن فخري زاده در سالگرد كشته شدن مجيد شهرياري، بكبار ديگر تيم هسته اى و امنيتى كشور و جامعه را صرف نظر از صف بندیهای سیاسی در شوك فرو برد.
ترورهاى
مانند نژاد انسان ها زبان انسان ها نیز ابزاری برای نفرت پراکنی از سوی ناسیونالیست های نژادپرست است و سخنان ناسیونالیست های ایرانی درباره زبان تنها برای یک خواسته است و آن هم نفرت پراکنی ناسیونالیستی است، در هیچ کشوری با ده ها زبان کشورداری نمی شود که ایران دومین کشور باشد و زبان کاربردی در هر کشوری حتی اگر ده ها زبان در آن کشور گویشور داشته باشند تنها یک زبان می تواند باشد و در ایران نیز تنها با یک زبان می توان کشورداری کرد و آن هم زبان پارسی است .....
این روایتی است کاملآ متفاوت از هفت سال پروسه خونین و پر درد و رنج یک نسل از زندانیان سیاسی ایران در دهه سیاه شصت و در سیاهچال های مخوف حاکمیت «فاشیسم مذهبی» که شاید برای نخستین بار، از نگاه و زبان یک «دمپایی زندان» حکایت میشود!
ترور در جغرافیای کشوری انجام گرفته که مردمان آن، بیش از چهاردهه در گروگان حکومت اسلامی هستند و دانشمندان آن هم از این قاعده مستثنا نیستند. رژیم اسلامی، در توحش، سرکوب، ترور، تجاوز و اعدام، رقیب ندارد. در حکومت تروریستی – اسلامی، یکنفر از وابستگان نظام که تحت شدیدترین پوشش های حفاظتی قرار داشته، ترور شد. پرسش این است که آمرین ترور نیروی خارجی بوده و از کشور دیگر هدایت شده اند، ویا سرنخ ترور به بیت سیدعلی وصل است؟

آیا تاریخ مصرف محسن فخری‌زاده پایان یافته بود و ترور او ...
در دوران امپریالیزم این دولت ـ ملتها هستند که در قالب قدرتها و ابرقدرتها یکروز بدنبال انباشت سرمایه ، روز دیگر در اندیشه صدور کالا و در آخر هم بدنبال صدور سرمایه به چاپیدن سرزمینهای دیگران و تصرف بازارهای مصرف و کنترل کارتلها و کلان سرمایه ها بودند. در دوران گلوبالیزم برعکس این تنها کلان سرمایه داری بویژه کلان سرمایه مالی است که بر جایگاه دولت ـ ملتها نشسته است و دولتها را کنترل می کند و حتی ابرقدرت می سازد !
محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahani
از این پشت سر هم، عملیات متعدد و روزافزون، علیه ج.ا در خارج و داخل ایران انجام دادن، و قبول رسمی یا تلویحی مسئولیت خود، و به طور مستقیم یا غیر مستقیم، ابعاد عملیات خود را با آب و تاب به رخ همه کشیدن، به نظر می رسد که اسراییل، هدفی بزرگتر داشته باشد.
اسراییل، ظاهراً دارد عامدانه به انواع حدس و گمان ها دامن می زند تا برای نه چندان غیر منتظره بودن کاری متفاوت که احتمالاً قصد انجامش را دارد فضا سازی کند.