دیدگاهها

رژیم جمهوری اسلامی همه منابع کشور را برای حفظ خود بکار می برد و به رفاه، آسایش و آرمش مردم فکر نمی کند، رئیسی که....
خاورمیانه در آستانه جنگ قرار دارد. چرائی وضعیت کنونی را می توان در سه سیاست فاجعه بار ۱) سلطه خواهی قدرت های جهانی، ۲) کوشش جهت ایجاد امپراتوری دینی و ۳) جنون احیاء امپراتوری های قدیم تباری خلاصه کرد.
حکومت اسلامی دو راه بیشتر ندارد یا با سرمایه‌گذاری بر نیازهای مردم و کمک به تشنج‌زدایی به جامعه جهانی بپیوندد و اقتصاد ایران را از ورشکستگی و مردم ایران را از فقر و گرانی روزافزون کمرشکن نجات دهد، یا با سرمایه‌گذاری بر سلاح کشتار جمعی و جنگ با کمک گروهای نیابتی خود، منطقه و ایران را به جهنمی برای مردم تبدیل کند.


ادبیات کهن ایران سراسر درس ست و شعرای بزرگ تجارب تاریخی و درس آموز را به سلسله نظم کشیده اند، برای عبرت آیندگان. « گر بگریزی ز خراجات شهر / بارکش غول بیابان شود»۰( مولوی ). بعد از فرآیند وحدت سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت – { زین پس سازمان }در حزب چپ ایران مزین به پسوند فدائیان خلق { زین پس حزب }عناصری هنوز هم تحت لوای اتحاد چپ ها از ادغام و یا تغییر نام حرف می زنند
این خفت برای حاج داود رحمانی ماند که با وجود آن همه ابتکار در شقاوت و شکنجه نتوانست همه را درهم بشکند! زنان قهرمانی شکنجه ها را به پذیرش خواری ترجیح دادند، ارزش مقاومت آنها در برابر چنین شکنجه های فوق طاقت بشری شایان بیشترین احترام است، البته بهای سنگینی برای پایداریشان پرداختند، به بهای عوارض جسمی و روحی که تا سال ها بعد در زندان با آنها بودند و شاید تا پایان عمر .....
قراردادهای استراتژیک، نقطه عطف اتحاد کانونهای فاشیستی و نژاد پرست با شرکتهای گلوبالیست نفتی
قسمت دوم مقاله محورشرارت ترکیه، پاکستان و باکو
برگردان: 
علی قره جه لو
" در مورد زنان بیوه داستانهای وحشتناکی شنیدم. برای دریافت حقوق بازنشستگی سربازان کشته شده، آنها مجبور به ارائه خدمات جنسی به آمریکایی ها شدند...." ساپکو این حقیقت وحشتناک را در اختیارافکار عمومی قرار داده و اضافه میکند، "کدام آمریکایی اینها را تحمل میکند؟"

" سرمایه ، مدیریت اطلاعات و دمکراسی"

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی این جمعه ۲۲ اکتبر ۲۰۲۱
موضوع: سرمایه ، مدیریت اطلاعات و دمکراسی
میهمان: رضا فانی یزدی
Reza Fani Yazdi
این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران در کانال ترین سرزمین من، و گروههای تلگرامی دیگر از جمله گروه ه یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالتخواهان برگزار می شود:
https://t.me/joinchat/t_x58GHJKppiYmIx
انتشار از: 
بطورکلی رویکردبه «حق دفاع مشروع» یا خشونت برسازنده و... در سیستم های موجود در جوامع مدرن در چارچوب به رسمیت شناختن اصل خشونت و قانونمندکردن آن و انحصارخشونت توسط دولت ها و به وساطت قانون و کنترل خشونت مستقیم شهروندان صورت می گیرد و خشونت و ریشه های مولدآن در مجموع دست نخورده باقی می ماند و تنها نحوه اعمال وشیوه های آن است که قانونمند می شود. در این سطح از بحث می توان گفت که نقد و بحث نویسنده مقاله حق دفاع مشروع تا جائی که به اصل نظریه و تئوری دفاع مشروع بر می گردد اساسا در همین چارچوب قراردارد
من همیشه به شهامت و جسارت تو در سراسر عمر کوتاهت افتخار خواهم کرد، به کینه و نفرتی که با شجاعت و استواریت در دل زندانبانانت کاشته بودی و آنها را واداشتی که تو را همراه چند نفر از رفقای دیگرت زودتر از بند بیرون بکشند و زودتر طناب دار را بر گردن تو ببینند! .....