دیدگاهها

حسن اعتمادي و تجارب شخصي او در ارتباط با عناصر اطلاعاتی


در این برنامه ابتدا آقای حسن اعتمادی درباره تجربه خود در مواجه با عوامل اطلاعاتی رژیم صحبت کرد و آنگاه تجارب دیگران طرح شد و در پایان در باره" مستند " صدا و سیمای و داستان روح الله زم طرح شد و اینکه در مقابله با فریب ها و شگردهایی اطلاعاتی رژیم ، اپوزیسیون نا گزیر است که دستگاه حفاظت و ضد اطلاعاتی ایجاد نماید

انتشار از: 
نوروز در راه فردای ماست. بازهم او و شوق برانگیزی دلگرمانه اش می آید و قصد ساختنِ زندگی ویران در دل دشت و دمن ماتمزدهِ غم کاران دارد.
پیام نوروزی شعله پاکروان به مردم ایران
مدتهاست دانه ها در دل خاک برای زندگی و جوانه زدن می جنگند. تمام فصل سرد را جنگیده اند و اکنون سر از خاک دراورده اند. جوانه زده و کوچه ها را پر از طعم زندگی کرده اند

بر سر نام «میدان فردوسی» یا خیابان‌های «حافظ و سعدی» هم اختلافی نیست و بدین اساس می‌توان پذیرفت که ایرانیان در خصوص بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی اشان توافق دارند.
به استنباط من جواب به سوالهای بالا میتواند مثبت باشد. نه تنها حاکمیت نظامی بانکی جهانی بر قدرت و حاکمیت سیاسی آمریکا نمیاتواند بدون به راه انداختن جنگ های منطقه ای به حیات خویش ادامه دهد، بلکه آنها در تفکر خصوصی سازی جنگ های آینده از طریق مسیونرهای نظامی متعلق به بخش خصوصی میباشند.
« سوسیالیسم دموکراتیک» که بر جامعه آزاد، تشکلهای آزاد و مستقل ، فعالیت احزاب مختلف، بر آزادی و برابری همه شهروندان تکیه کند، دموکراسی مستقیم و حداکثری را رعایت کند ارزش آزمایش دارد. به نظر میرسد به بسیاری از مشکلات پاسخ مثبت دهد. از جمله به برابری، عدم تبعیض، عدالت اجتماعی، عدم اعدام و شکنجه، رقابت سالم سیاسی، شرکت مستقیم همه شهروندان در تصمیم گیریها، محیط زیست، رشد فرهنگهای مختلف ، توسعه اقتصادی، جدایی دین و حاکمیت، و مالکیت و کاهش و لغو بهره کشی، و مسایل بسیار دیگر...
سایت متعفن امپراتوری دروغ وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران که با بی اخلاقی مطلق و دروغپردازی گوبلزوار به نیروهای اپوزیسیون حمله می کند, در آخرین مطلب خود از حشمت رئیسی که همواره در برنامه های روزانه خود در کانال یک به بقیه اپوزیسیون و گروه های اتنیکی حمله و فحاشی تند می کند, دفاع نموده و او را با "مواضعی ملی گرایانه" مورد حمایت و ستایش ضمنی قرار داده.
حوادث سیاسی، اعتراضات عمومی و عصیانها بخشهای فقیر کشور، جنبش های اعتراضی خلق های ساکن در ایران، جنش زنان با اینکه فرصتی برای گرفتن حمایت از زنان کشور نیافته اما نهیب اش هم در درون کشور و هم در برون کشور به گوش میرسد و همه و همه خبر از یک طوفان را میدند. طوفانی که با فشار دولتهای خارجی به جمهوری اسلامی شدت بیشتری به خود میگیرد. از همین رو نقش آفرینان سیاسی تلاش میکنند روند تحول سیاسی و بویژه چشم انداز سیاسی در ایران را به گونه ایی ترسیم کنند و برای گذار ایران به دمکراسی راهی بیابند...