بزرگداشت روز دانشجو بر مزار کیانوش آسا، دانشجوی شهید دانشگاه علم و صنعت