موافقان و مخالفان پیش‌نویس قانون اساسی مصر در اسکندریه درگیر شدند