مناظره تلویزیونی آقای جمشید شاهمد و اوغوز ترک در GUNAZ TVدر 10.01.2013آ