مقالات کاربران

چپی که دوران ِ خود را از دوران ِ مارکس، جهان بینی و ایدئولوژی ِ خودرا از جهان بینی و ایدئولوژی ِ مارکسیستی، راهبرد ِ سیاسی ِ ضد ِ تاریخی ِ خود را از راهبرد ِ تاریخی سیاسی ِ مارکس ، و کمونیسم ِ اراده گرای خود را از کمونیسم ِ قانون مند ِ مارکس جدا می سازد، هرگز نمی تواند خود را مارکسیست بنامد و حیثیت و اعتبار ِ مارکس و مارکسیسم را هزینه ی قدرت طلبی ِ خویش نماید.
این که منقّدِ دینیِ بزرگ و توانایی چون جناب مهدی خلج که سابقه ای در تحصیلات حوزه ای قُم نیز دارد و با آن همه سخنرانیها، مقالات گسترده، نوشته ها و بویژه ترجمه های علمی افشاگرانه ای که در باره‌ی دینی چون اسلام، به انجام رسانده است و هنوز زنده است، زنده بودنش را مدیون تلاشهای مردم متمدن اروپا، بنگاه های دموکراتیک، حقوق بشر، بویژه دادگاه میکونوس هستیم که توانستند :