مقالات کاربران

جمهوري اسلامي ايران رفتني است. آينده ايران، سير فروپاشي جمهوري اسلامي ايران، فرصت ها و مخاطرات آن و شرايطي که در آن مردم ايران بتوانند آزادانه و آگاهانه نظام حکومتي شان را انتخاب کنند، موضوع اطاق هاي فکري جنبش ها و احزاب سياسي، راست و چپ، کارگري و بورژوايي، درون و برون حکومتي است.
مقامات سپاه پاسداران عملیات ربودن روح‌الله زم را یک «عملیات پیچیده» توصیف کرده‌اند و به‌نظر می‌رسد تلاش دارند، با در ابهام قرار دادن جزئیات این اقدام، آن را به یک افسانه تبدیل کنند.

آنان مدعی شده‌اند که روح‌الله زم تحت تدابیر چندلایه امنیتی در فرانسه