انتخابات آزاد ،همان انتخابات آزاد است ؛ تفسیر نکنید!

"انتخابات آزاد" مورد استفاده و مد نظر در منشور پیشنهادی و دست اندر کاران آن ، یک "صفت" برای همه نظرخواهی ها و رای گیری های اجتماعی و سیاسی است و هدف اصلی برای گذر از نظام کنونی و تاسیس ساختار دموکراتیک سیاسی و اجتماعی در ایران آینده می باشد . در حقیقت نباید "انتخابات آزاد" را جایگزین و یا در مقام مقایسه با انتخابات مختلف و متفاوت از نظر ماهوی قرار داد .

بحث در مورد انتخابات آزاد و اهمیت آن بعنوان یکی از زیر ساخت های جامعه دمکراتیک ،مدتی است که در محافل سیاسی رنگ و بوی خاصی گرفته و در این میان متاسفانه ،افراد و گروههایی ،گاه به نسبت سواد سیاسی خود و یا مقاصد و مصلحت سیاسی ، تفسیرمورد نظر خود را بیان و بر آن تاکید می کنند !

واژه "انتخابات آزاد" پس از اینکه برای اولین بار در مباحث و جلسات کمیته هماهنگی برای تشکیل شورای ملی قرار گرفت و نهایتا درراس متن و بعنوان هدف اصلی در منشور پیشنهادی شورای ملی ،به هنگام انتشار آن ، بیان شد ،مورد توجه محافل سیاسی داخلی و خارجی قرار گرفت .

در داخل کشور و در درون دایره حکام جمهوری اسلامی ، علی اکبر هاشمی رفسنجانی بعنوان رئیس محفل مصلحت نظام ، برای لوس کردن موضوع و تفسیر ویژه از این واژه مرکب ،همه تلاش خود را در هفته های گذشته برای تعریف مورد نظر خود در جهت مصلحت و بقای نظام پوسیده جمهوری اسلامی انجام داد؛ که عملکرد و گفتار وی مورد نقد منتقدان داخلی و خارجی قرار گرفت .

 در این میان واکنش و رفتار فریبکارانه رهبر جمهوری اسلامی در جهت تکمیل پروسه این جنگ زرگری برای بقای نظام جالب تر از همه بود که به گونه ای طلبکارانه ، تاکید کرد،سخن از انتخابات آزاد ،بمنزله ایجاد شک و شبهه در درون جامعه است و نباید این احساس غلط ایجاد شود که تا کنون انتخابات درجمهوری اسلامی ،آزاد نبوده است.

واکنش گروههای اپوزیسیون در خارج از کشور نیز به این موضوع ،همچون موضوعات دیگر متفاوت بود ! گروهی آن را اختلاف درون نظام قلمداد کردند ،گروهی دیگر آن را در جهت مظلوم نمایی و تکمیل پروسه بازگشت رفسنجانی به عرصه قدرت اجرایی دانستند و به نظر شخص نویسنده، در بهترین برداشت و تحلیل از موضوع ،می توان آن را تلاشی مضاعف و جنگ زرگری ، برای نجات نظام پوسیده جمهوری اسلامی دانست .

سخنان و مسائل گوناگونی در این زمینه مطرح و اتفاق افتاد که در حوصله این مقوله نمی گنجد و طبیعتا کنشگران و پیگیری کنندگان مسائل روز سیاسی ،در جریان ریز موضوعات مربوط به آن هستند ؛ آنچه که مورد نظر نویسنده این نوشته است و در حقیقت ،انگیزه نوشتن این مقوله را ایجاد کرد ؛ تلاش برخی افراد و گروههای مثلا اپوزیسیون برای زیر سئوال بردن یا منحرف کردن هدف مورد نظر در مورد واژه "انتخابات آزاد" است ،که با نگاهی به عملکرد ماههای گذشته آنها در جهت کم رنگ کردن و یا زیر سئوال بردن مغرضانه ( و نه منتقدانه و منصفانه ) منشور پیشنهادی شورای ملی ،می توان  این رویکرد را تعریف کرد .

متاسفانه ، این ها به هر مغلطه و سفسطه ای دست می زنند تا اصل حرکت و تشکیل شورای ملی ایران را زیر سئوال ببرند و تمام تلاشهای شاهزاده رضا پهلوی و همکاران ایشان را در این پروسه ملی ،که بر اساس منشور پیشنهادی و با هدف آماده کردن بستر مناسب برای اجرای "انتخابات آزاد" در ایران است را زیر سئوال می برند !

در این راستا و پس از توجه ویژه جامعه بین الملل به حرکت تشکیل شورای ملی و دعوت محافل سیاسی و بخصوص پارلمانها از شاهزاده و دست اندرکاران پروسه تشکیل شورا در روزهای گذشته برای آشنایی با چرایی ضرورت و هدف تشکیل شورای ملی ایران ، بار دیگر قلمها و زبانهایی  برای ادامه پروژه ناکارآمد نشان دادن این حرکت ، به کار افتاده و پس از مصاحبه ها و گفتگوهای اخیرشاهزاده رضا پهلوی ، در این محافل و رسانه های مختلف و تاکید ایشان بر موضوع "انتخابات آزاد" در صدد القا تعریفی غلط و دل بخواهی از آن برای مردم بر آمده اند .

در این مقوله نیازی به تکرار مغلطه های ذکر شده از سوی این افراد که به راستی، ترمزو سد راه حرکتهای آزادیخواهانه مبارزین در 34 سال گذشته بوده اند ، نمی بینم ؛ ولیکن لازم است نکاتی را در مورد واژه مرکب "انتخابات آزاد" و چرایی قرار گرفتن آن بعنوان هدف اصلی از تشکیل شورای ملی ایران ،بیان کنم .

مهمترین مسئله ای که برای جلوگیری از برداشتهای غلط و خنثی کردن حملات مغرضانه به این واژه ثقیل سیاسی می توان بیان کرد، این است که ،"انتخابات آزاد" مورد استفاده و مد نظر در منشور پیشنهادی و دست اندر کاران آن ، یک "صفت" برای همه نظرخواهی ها و رای گیری های اجتماعی و سیاسی است و هدف اصلی برای گذر از نظام کنونی و تاسیس ساختار دموکراتیک سیاسی و اجتماعی در ایران آینده می باشد . در حقیقت نباید "انتخابات آزاد" را جایگزین و یا در مقام مقایسه با انتخابات مختلف و متفاوت از نظر ماهوی قرار داد . به زبان دیگر ، تمامی پروسه های نظر خواهی از مردم و جمعیت یک جغرافیای سیاسی خاص و تعریف شده ،باید با "صفت انتخابات آزاد "همراه باشد ؛ همه پرسی و رفراندوم باید در چهارچوب انتخابات آزاد برگزار شود ، انتخابات پارلمانی ،شوراها و ... باید دارای این صفت یعنی "انتخابات آزاد" باشد.

تعریف انتخابات آزاد و شرایط برگزاری هر انتخاباتی با این صفت ، در اعلامیه 154 نشست شورای بین المجالس ذکر شده است و تعریفی جامع از" انتخابات آزاد " در آن بیان شده و با توجه به اینکه این صفت بایستی برای تمامی پروسه های مشمول تعریف نظرخواهی از جمعیت مشخص ،اجرا گردد ؛ نیازی به ذکر انواع انتخابات از همه پرسی و رفراندوم تا انتخابات شوراهای ده نبوده و نیست وکسانی که به دنبال تفاسیر جدید و حتی ایراد گیری به این اعلامیه هستند ، یا دچاربیماری خود برتر بینی سیاسی و دگماتیسم سیاسی هستند و یا مردم و مخاطبان خود را بی سواد و نا آگاه فرض کرده اند !

جای تعجب و گاه تاسف است که برای مقاصد آشکار و نهان خویش ، در نوشته و گفتمان خود ، به مقایسه و بحث تفاوت " انتخابات آزاد " با همه پرسی و رفراندوم و یا موارد مشابه ،می پردازند ؛در حالیکه به واقع اینها جدا از هم نیستند و هر نوع انتخاب و نظر سنجی برای اعمال نظر دمکراتیک ،تنها همراه با صفت "انتخابات آزاد" ،می تواند نمادی از اجرای دموکراسی و اعمال نظر اکثریت و احترام به نظر اقلیت باشد .

بار دیگر و در کنار بحث های مختلف در محیطهای مختلف گفتمان سیاسی  و اجتماعی ، باید یاد آور شد ، در شرایطی که به دنبال تغییر ساختار یک نظام سیاسی در یک کشورهمانند ایران هستیم (حال به هر شکل و استراتژی ممکن) ؛ مطمئنا و به جهت تعاریف آکادمیک و کتابی و نظرات صاحبنظران سیاسی ، اولین انتخابات یا نظر خواهی در آن کشور به صورت همه پرسی و رفراندوم عبور از نظام و تعیین نوع نظام آینده خواهد بود ؛ که صد البته بایستی تمام شرایط و ملزومات یک انتخابات آزاد را داشته باشد و خود را به این صفت بیاراید ، تا بعدها به محلی از اِعراب ، برای بهانه گیری و نق زدن کسانی که به آرزوی شخصی و سیاسی خود در این "همه پرسی دارای شرایط انتخابات آزاد" نرسیده اند ، تبدیل نشود .

در پایان بار دیگر باید به این افراد گوشزد نمود ؛ هر فعال و کنشگر سیاسی و اجتماعی دارای سواد و آگاهی سیاسی ،می داند که "انتخابات آزاد" صفتی جدا از هر نوع فعلیت ،برای کسب نظرمردم و اعمال نظر آنها در محدوده جغرافیای سیاسی سرزمین و محل سکونت آنها نیست و در حقیقت استفاده آنها از این اهرم به جهت ایجاد شک و شبهه در مورد هدف اصلی منشور پیشنهادی برای تشکیل شورای ملی ایران  و زیر سئوال بردن گفتمان امروز شاهزاده رضا پهلوی و تاکید بر" انتخابات آزاد " در مصاحبه های رادیو و تلویزیونی اخیر از سوی ایشان ، بار دیگر ضمن نشان دادن عملکرد مغرضانه و ادامه دشمنیهای ژنتیکی با رضای پهلوی ، نمره مردودی دیگری را به کارنامه سیاه آنها ، در ادامه رویکرد عدم درک واقعیات و مشکلات کشور و شرایط اسفبار و پر از درد و رنج مردم ایران ، افزود .!

پاینده ایران

همایون نادری فر

عضو کمیته موقت هماهنگی برای تشکیل شورای ملی ایران

18/1/2013

http://h-naderifar.blogspot.com/2013/01/blog-post_...

 

ایمیل نویسنده: 
منبع: 
http://h-naderifar.blogspot.com/2013/01/blog-post_18.html
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خیر آقای نادری فر هر انتخابات آزادی انتخابات آزاد نیست. شما باید آیزیا برلین را به عنوان یکی از بزرگترین فلاسفه سیاسی قرن ۲۰که تنها با ارائه تز بسیار ساده آزادی مثبت و آزادی منفی مطرح شد بشناسید. به هر حال انتخاب آزاد در مورد یک انسان منفرد(فرضا یک غار نشین) و یک فرد حاضر در یک جامعه متفاوت است. فرد در اجتماع تا آنجایی حقوق وحق انتخاب آزاد دارد که به حقوق و حق انتخاب آزاد دیگران تجاوزنکند. اعلامیه بین المجالس تنها ساختار انتخابات آزاد را معین میکند و نه سوژه به رای گذاشته شده را. بعضی حقوق(حقوق بشر) ٬ ذاتی انسان هستند و قابلیت به رای گذاشته شدن را ندارند. در یک دیدگاه رژیمهای ضد انسانی جمهوری اسلامی٬ فاشیستی نازیسم و موسولینی٬ دموکراتیک و حاصل انتخابات یا همه پرسی آزاد هستند در حالیکه بر اساس دیدگاه دیگر این رژیمها نظامهای ضد دموکراتیک و ضد انسانی هستند حتی اگرصد درصد مردم در یک انتخابات