بيانيه انجمن رهايی جوانان ايران درمورد نمايش انتخاباتی رژیم و تحریم فعال آن

در خارج از کشور نيز دنيا بايد بوضوح ببينـد که جمهوری اسلامی ايران نيسـت و همه نمايش های عوام فريبانه اش پوشالی و دروغين است . با حضور فعال خود نگذاريم که رژيم به نادرسـت در خارج برای خود تبليغ کند و سخن خود را به نام مردم ايران ارائه بدهـد . اطلاع رسانی ، شرکت در حرکتهای اعتراضی و افشا و خنثی نمودن مزدوران خارج کشوری جمهوری اسلامی همگی کنش هايی هستند که حضور فعال ايرانيان را ثابت می کنند .

هم ميهنان :

دوباره رژيم استبداد و ارتجاع اسلامی حاکم بر ميهنمان ايران در نظر دارد انتخابات نمايشی ديگری را برپا کند . همگان آگاهند که از بدو تولد اين رژيـم ، هيچگاه انتخابات و يا نظرخواهی های برگزار شده واقعی نبوده اند . همواره يا با حيله و فريب و يا با زور و اجبار به نام مردم ، سخن خود را گفتند و تا آنجا که توانستند آرای واقعی مردم را پايمال نمودند و ناديده گرفتنـد .

انتخابات هنگامی مردم سالارانه و تبلور آرای مردمی است که آزادانه ، آگاهانه و در فضايی سالم برگزار گردد . آزادی در حضور همگان ، آگاهی در آزادی بيان برای همگان و سالمی فضا در نبودن تقلب می باشد .

بـديهی اسـت که مردمی که رای خود را در اين نظام نمی بـينند و بارها و بارها فريب و تقلب را از جانب سردمداران جمهوری اسلامی شاهد بودند ، نبـايد هيچگاه در نـمايش های عوام فريبـانه و گول زننده ، مخصوصا برای جامعه بين المللی ، شرکت کنند . اما آيا تنها شرکت نکردن و يا به عبارتی تحريم غير فعال کافی اسـت ؟ در هنگامی که تمامی دستگاه های تبليغاتی در اختيار رژيم است ، خبرنگارهای خارجی و داخلی اجازه فعاليت آزاد را ندارند و برخی تنها از روی ندانم کاری و يا به اميد و بدنبال تامين جاه و مال مجبور به شرکت در انتصابات حکومتی هستند ، چگونه می توانيم عدم حضور واقعی اکثريت مـردم روشن و آگاه را ثـابت کنيم ؟

در اينجاست که هم ميهن گرامی نياز مبرم به فعال بودن حتی در « تحريم » ديده می شود . بايد همگان و مخصوصا جامعه بين المللی بدانند که سخن اين رژيم سخن مردم ايران نيسـت . بايد بدانند که مردم در اکثريتـشان در اين انتخابات نمايشی شرکت نمی کنند . بايد بدانند که نيروهای سياسی و جوانان آينده ساز آماده اند که مرحله نهايی براندازی را به تحقق برسـانند و قـدرت را پس از اين رژيم بدسـت بگيرند .

تـخريب انتخابات نـمايشی 24 خرداد ماه با « تـحريم فـعال » آن ، قدمی آغازيـن برای وارد شدن به مرحله اصلی مبارزه براندازانه اسـت . از فرصت نمايش انتخاباتی رژيم بايد برای به چالش کشيدن کليت نظام و گيرا تر شدن برخوردهای درون حکومتی استفاده نمود . همه آنهايی که می دانند و می توانند بايد در اين جهت حرکت کنند . چگونگی تخريب انتخابات را نـيروهای جوان و مبـارز داخل کشـوری تعيين خواهند نـمود . مـا از همه ايرانيان خارج از کشور در خواسـت داريم که هم يار و هم بلندگوی اين عزيزان باشـند . ياری رسانی به اين نيروهای جوان و مبارز وظيفه ای ميهنی است.

در خارج از کشور نيز دنيا بايد بوضوح ببينـد که جمهوری اسلامی ايران نيسـت و همه نمايش های عوام فريبانه اش پوشالی و دروغين است . با حضور فعال خود نگذاريم که رژيم به نادرسـت در خارج برای خود تبليغ کند و سخن خود را به نام مردم ايران ارائه بدهـد . اطلاع رسانی ، شرکت در حرکتهای اعتراضی و افشا و خنثی نمودن مزدوران خارج کشوری جمهوری اسلامی همگی کنش هايی هستند که حضور فعال ايرانيان را ثابت می کنند .

هم ميهن :

رای دادن در اين نمايش انتخاباتی به منزله آری گفتن به جمهوری اسلامی ، به اعدامها ، به قتل عام زندانيان ، به سنگسار ، به سرکوب مردم و به همه جنايتهای اين رژيم است . لحظه ای مادران و پدران داغدار و عزيز از دست رفته را به خاطر آوريم و به احترام آنها و برای تحقق آرمانهای همه آنهايی که جان خود را از دست دادند ، فعالانه در تحريم کليت جمهوری اسلامی و همه نمايشها و خيمه شب بازی های اين رژيم کوشا باشيم .

هدف هر ايرانی ميهن دوست داشتن ايرانی آزاد ، آباد و مملو از رفاه و آسايش برای مردمانش است . اين ايران را با بودن جمهوری اسلامی هرگز نخواهيم داشت . سرنگونی اين رژيم با براندازی برنامه ريزی شده بدست خودمان ، پيش شرط هر تکامل و پيشرفتی در ايران و پيش شرط لازمی برای برپايی انتخابات آزاد در فضايی سالم و آگاه است .

پاينده ايران

انجمن رهايی جوانان ايران

15 ارديبهشت ماه 1392

www.ar-iran.com

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.