فایل صوتی/ «ایران بعد از انتخابات» گفتار دکتر علی اکبر مهدی

 دکترعلی اکبر مهدی جامعه شناس، سه شنبه 25 ژوئن مهمانان اتاق فرهنگ گفتگو بود، در باره « ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری»،  گفتاری داشت که اینک آماده پخش است : 

انتشار از: