"مقام ومنزلت فحش ها" تفاوتهای فرهنگی

بدنبال مقاله "نظر خواهی بخش کامنتها" نویسنده بنام "محسن کردی" چنین اظهار داشتند که در محل زندگیشان فحشها بین خواهر وبرادرها درهنگام دعوای کودکی, یابد وبیراه پدر ومادر به فرزند به هنگام خشم امری عادی بود. مثلا" مادر خطاب به کودک "نکن پدر سوخته...خاک بر سرت این چه نمره ای آوردی؟...اما در اسرائیل این حالت خیلی متفاوت هست. مثلا" مادر خطاب به کودکش که نمره بد آورده میگوید, مگر من چه گناهی کردم که ......

بدنبال مقاله "نظر خواهی بخش کامنتها" نویسنده بنام "محسن کردی" چنین اظهار داشتند که در محل زندگیشان فحشها بین خواهر وبرادرها درهنگام دعوای کودکی, یابد وبیراه پدر ومادر به فرزند به هنگام خشم امری عادی بود. مثلا" مادر خطاب به کودک "نکن پدر سوخته...خاک بر سرت این چه نمره ای آوردی؟...اما در اسرائیل این حالت خیلی متفاوت هست. مثلا" مادر خطاب به کودکش که نمره بد آورده میگوید, مگر من چه گناهی کردم که کودنی مثل تو بدنیا آوردم ویا گرفتار بی مغزی مثل تو شدم. از کلمه "پدر سگ" اصلا" استفاده نمیشود در حقیقت سگ در اسرائیل حیوان بسیا رمحبوبی بشمار میرود واکثر اسرائیلها انواع واقسام سگهارا در خانه خود حتی اگر آپارتمان کوچک وفقیری باشد نگهداری میکنند. سگهای زیادی هم بعنوان سگ پلیس وجود دارند وتربیت میشوند که زندگی آنها از زندگی خیلی آدمها قشنگتر وراحتر است. اگر به یک اسرائیلی برخورد کردیدواورا همراه سگش دیدید چنانچه به آن شخص بگوئید که سگ شما چقدر شبیه خودتان هست اثر لبخند وخوشحالی بر چهره او خواهید دید واو از شما بخاطر تعریفی که کردید تشکر میکند. اما دربعضی موارد سگ میتواند فحش هم باشد مثلا" اگر مردی ویا زنی بسیار ثروتمند بطور دائم کار کند وفقط فکر این باشد که به ثروتش بیافزاید در این حالت اسرائیلها اورا سگ خطاب میکنند مثلا" به او میگویند که مثل یک سگ زندگی میکند ومهم نیست آن مرد ویا زن چه نوع مقامی دارند. در اینجا کلمه سگ نوعی فحش خوانده میشود.

 رانند ه های تاکسی واتوبوس در اسرائیل احترام خاصی دارند چون آنها بعد از کار بدنبال گردش وتفریح به رستورانهای مختلف ویا کلوبهای متفاوت هستند و اگر بر حسب تصادف رانند ه ای یک خرابکار را بکشد ویا باعث شود که خرابکار دستگیر شود وبمب انفجاری را خنثی کند مقام آن راننده خیلی بالاتر میرود ودر اجتماع از احترام خاصی برخوردار میشود وبه او لقب پهلوان میدهند. اما قبل از اینکه به این لقب معروف شود از کلمه هائی مثل عجب مادر جنده ای هست ویا عجب حرومزاده ای است استفاده میشود که منظور عجب مرد زرنگی هست.

 آقای کردی در مقاله اش گفتند که فحش "پدر سگ" در خانواده ایشان فحش محبوبی بود که این میراث را به فرزندانشان تاقبل از بزرگسالی انتقال دادند که نشان از شباهتی به فرهنگ اسرائیلی دارد فقط اگر برعکس شود یعنی بجای پدر سگ کلمه مادر سگ استفاده شود. ایشان اضافه کردند که فحش "مادر سگ" در هردو خانواده چه ایشان وچه همسایه فحش رکیک محسوب میشد که فقط بچه های بی تربیت توی کوچه این فحش رابکار میبردند. در اسرائیل هر نوع فحشی به مادر معمولا" نوعی تعریف وتمجید محسوب میشود. مثلا" اگر شما یک اسرائیلی به منزلتان دعوت کنید واو از غذاها وپذیرائی شما خیلی راضی باشد شما را به گوشه ای میکشاند وناگهان به شما با این کلمه ها حمله میکند. بیا اینجا ببینم مادر جنده, بیا اینجا ببینم حرومزاده, خیلی مادر جنده هستی ها..., او درحقیقت دارد بشما کامپلیمنت میدهد یعنی شما چقدر در کارتان وارد وحرفه ای هستید وچقدر مهارت دارید. بطورکلی هر فحشی که به مادر داده شود نوعی تعریف و تمجید هست واما در موارد منفی هم نیز میتواند صدق کند اما با لحن دیگری. این نوع فحشها نشان میدهد که چقدر در کشوری مثل اسرائیل زن میتواند قدرت داشته باشد وحکمفرما باشد. در حقیقت همه چیز را زن تعین میکند. برای اینکه بخواهی ثابت کنی که یهود هستی فقط کافی هست که مادرت یهود باشد وهیچ اهمیتی ندارد که پدر شما از چه دینی ویا ملیتی باشد. چون مادر همیشه مشخص هست ولی پدر میتواند هر شخصی باشد.

در اسرائیل بسیاری از مردها وزنها دومینی هستند یعنی در یکزمان هم با مرد وهم با زن رابطه دارند در این حالت اگر اورا هومو (همجنس باز) ویا لزبی بنامید او فکر میکند که بخاطر اینکه با جنبه مردانگی وزنانگی خودش رابطه خوبی دارد مورد تحسین شما قرار گرفته است وکلمه هومو ویا لزبی را در اینجا بعنوان ستایش از شما با لبخند می پذیرد. اما در موارد منفی مثلا" در دعوا ویا جر وبجث کسی را هومو خطاب کنید یعنی آن شخص فتنه جو هست وبین دوستان وهمکاران ویا خانواده را بهم میزند. در اینجا کلمه هومو فحش خوانده میشود.

 من شخصا" شاهد یک دعوا در همسایگی خودمان بودم که یک مرد عراقی با یک مرد اسرائیلی بخاطر جای پارک ماشین باهم درگیر شدند. بعد از دقایق کوتاهی مرد عراقی به مرد اسرائیلی با عصبانیت گفت که دخترهای تو فاحشه هستند وتو هم....آنها هستی. مرد اسرائیلی با لبخند سئوال کرد چرا اینطوری فکر میکنی مگر شما دختر های مرا درفاحشه خانه ملاقات کردی؟ مرد عراقی شروع به هاها خندیدن کرد وبعد از چند دمی به مرد اسرائیلی گفت لازم نیست که آنها را در فاحشه خانه ملاقات کنم هرشب نه فقط من, همه ماها آنها را با مردهای متعدد می بینیم. اینبار مرد اسرائیلی خندید ودر جواب او گفت , من خیلی خوشحالم که دختر های من آنقدر باهوش هستند که هر شب با پسر های مختلف قرار ملاقات میگذارند تا سرانجام شاهزاده خودرا بیابند.

 در مورد دیگری یک مرد اسرائیلی هنگام برگشتن از مسافرت زنش را در حمام با معشوقه اش غافلگیر میکند. معشوقه زن فورا" حوله ای را دور خودش می پیچد وشروع به فرار میکند ومرد اسرائیلی هم بدنبال او میدود. وقتی که مرد اسرائیلی موفق به گرفتن معشوقه زنش میشود دستش را در دست میگیرد وبه او میگوید که رفقای قبلی زن من هیچکدام دزد نبودند مرد حسابی چرا حوله مرا میخواهی بدزدی؟

 یک واقعه خنده دار دیگر که در همسایگی یکی از فامیلهای من اتفاق افتاده است. یک مرد اسرائیلی با یک مرد ایرانی با هم جر وبحث میکنند. مرد ایرانی به اسرائیلی فحش های خواهر ومادر میدهد ومرد اسرائیلی در جواب به او میگوید که مادر ویا خواهر من مگر چه اشکالی دارند خیلی هم دلت بخواهد که با آنها بیرون بروی, ولی من فکر نمیکنم که خواهرم موافقت کند که با شما قرار ملاقات بگذارد.

 جریان دیگری که یکی از آشنایان برای من تعریف کرد راجع به دوستی یک پسراسرائیلی ویک دختر ایرانی که باهم چندین بار بیرون میروند وپسر اسرائیلی سعی میکند که دختر ایرانی را راضی کند که با او به رختخواب برود ودختر ایرانی به او توضیح میدهد که قبل از ازدواج من نمیتوانم با کسی همبستر شوم. پسر اسرائیلی با این امر موافقت میکند وبه او میگوید بدلیل اینکه تورا خیلی دوست دارم مخالفتی ندارم. اما در ملاقاتهای بعدی از دوست دخترش میپرسد ولی به چه دلیل شما چنین رسمی دارید مگر چه اشکالی دارد قبل از ازدواج ما با هم باشیم وهمدیگر را امتحان کنیم. یک موقع ممکن هست که شما از عشقبازی من ویا من از شما لذت نبریم. دختر ایرانی بعداز خنده کوتاهی میگوید ولی من باکره هستم واجازه ندارم که دست به چنین کاری بزنم. پسر اسرائیلی تاچند لحظه با نگاههای تعجب انگیزی به دوست دخترش نگاه میکند وبعدا" با معذرت خواهی وپوزش از او میخواهد که از همدیگر جدا شوند. هنگامیکه دختر ایرانی دلیل جدائی را میپرسد پسر اسرائیلی به او میگوید که من حال و حوصله کثافت بازی ندارم.

 یک جریان دیگر راجع به یک زن وشوهر اسرائیلی را نیز در تلویزیون مشاهده کردم که در دادگاه بحث زن وشوهر بر سر این بود که زن ادعا داشت در زمان ازدواج فقط با سه تا مرد رابطه داشته وشوهرش با عصبانیت میخواست که به قاضی بفهماند که زنش دروغ میگوید فقط با سه تا مرد رابطه نداشته بلکه با چهار تا مرد رابطه داشته واو برای اثبات حرفش دلیل وبرهان میآورد. ممکنست که خواننده عزیز فکر کند اینها طنز ویا جک هست اینها همه واقیعیت هست ونشان میدهد که تا چه اندازه فرهنگها میتوانند متفاوت باشند ودر موارد کمی هم مشابه باشند. در یک جریان دیگر دو مرد اسرائیلی باهم در گیر شدند. اولی به دیگری گفت که نمیتواند حقیقت باشد که شما با زن من رابطه داشته باشی چون من مدتها هست که اطلاع دارم شما ایمپوتنت هستی وطرف مقابل به او جواب داد که صدقه سر وای اگرا (v-Agra) هیچ مشکلی ندارم او حتی با افتخار این جمله را بیان کرد.

 این وقایع همه حقیقی است ولی نه در مورد همه چیز وهمه کس, بلکه در مورد آنهائیکه اسرائیلی الاصل هستند ویا دراسرائیل بدنیا آمدند ولی در مورد مهاجرین وضع خیلی فرق دارد که تعداد کمی از مهاجرین مخصوصا" دختر ها وزنها وتعداد معدودی هم مردها خودشان را باوضع جدید تطبیق میدهند وسعی میکنند که کاملا" اسرائیلی باشند. البته این اختلافات فرهنگی گاهی اوقات باعث وقایع ناگواری نیز میشوند مثلا" هرسال بین 7 الی 8 زن اتیوپی بدست شوهرانشان کشته میشوند وهمینطور درمورد مراکشی ها ویا کشورهای شرقی دیگر اتفاقات بد زیاد میافتد. در مورد ایرانیها نسبت به شرقیهای دیگر روشنفکرتر شناخته شدند. در مورد فلسطینها هرسال بسیاری دختران جوان فلسطینی موفق به فرار میشوند ودرزیر زمینهای اسرائیل خودشانرا پنهان میکنند ولی متاسفانه بسیاری از آنها بدست برادر ویا پسر عمو وپسر خاله کشته میشوند که بسیار اسفناک هست.

 اینها به این معنا نیست که مرد ویا زن اسرائیلی غرور ندارد بلکه آنها به زندگی بادید دیگری وکاملا" متفاوتی نگاه میکنند که برای شرقیها گاهی اوقات قابل هضم نیست. برای اسرائیلی یک فحش میتواند خیلی بد باشد وآنهم کلمه ایدیوت (idiot) منظور احمق هست که از این کلمه متنفر هستند. معیارهائی که برای یک اسرائیلی غرور خوانده میشود تا حدود زیادی با فرهنگ شرقی فرق دارد که خود بحث جداگانه ای است.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.