"زن وشگفتیهایش"

"ریوکا" دختری زیبا که زن اسحاق بود. او مادر دوقلوها یعنی یکوب وعساو بود. ریوکا به موقع میدانست تصمیم بگیرد و کارها رادرزمان درست به انجام برساند. او صادق, دست ودلباز وقدرت عجیبی در آینده نگری داشت. درحقیقت خیلی از وقایع را پیش بینی میکرد وبدین طریق مشکل گشای بسیاری از مشکلات ملت بود

 چنانچه زن مقداری ازلحاظ روحی قوی باشد قادر به تکان دادن کوه هم میباشد. زن قادر هست تاته دره بیفتد وازهمانجا تاجائی که قدرت دارد برخیزد. آنقدر به پرشهایش ادامه میدهد که دره بیشتر فرو رود واو به کوه نزدیک شود.

لحظه ای که به دامن کوه میرسد نفسها راتازه میکند ودوباره قدمهایش رامحکم ومحکم تر میکند تا بتواند به قله خودش رابرساند. درراه چندین بار ازفرط خستگی میافتد اما هیچ تردیدی بخود راه نمیدهد. بلند میشود وبه راه رفتن ادامه میدهد. دربین راه با ببر وپلنگ ویوزپلنگ برخورد میکند. ازحکمتهای زنانه اش استفاده میکند که ازدست آنها خلاصی یابد وعاقبت به موفقیت دست مییابد هرچقدر هم که دشوارباشد. به آهو وگوزن وخرگوشهای کوچولو برمیخورد دست آنهارا باخودش میگیرد وبطرف هدف ادامه میدهد. باخوشحالی همه باهم درنیمه راه به بالارفتن ادامه میدهند و ناگهان به هیولا برخورد میکنند. زن آنقدر باهوش وفراست است که میداند حکمت وتدبیر درهیولا تاثیری ندارد بلکه اینبار ازقدرت مردانه اش استفاده میکند وتاجائیکه میسر است هیولا را باشیوه های خود او ازپا بدر می آورد. او دروسط کوه بادیگر دوستانش چو گوزن وآهو دراز میکشند و با اتحاد خاصی ازعهده دیگر موانعی که درراه مواجه میشوند با موفقیتی چشم انگیز برمی آیند. . بعد احساس گرسنگی وتشنگی به وجود ش حمله میکند وباعث خفگی اش میشوند ولی به خستگی تن نخواهد داد و تسلیم گرسنگی وتشنگی نخواهد شد. بعداز تنفس هوای تازه باردیگر برمی خیزد وبه صعود ادامه میدهد. آنقدر ادامه مید هد که عاقبت به هدفش که قله میباشد برسد. زمانیکه قله راتصرف کرد زمین وزمان تسلیم او خواهند شد ودربرابر او سر فرود خواهند آورد. قدرت زن درقلب اونهفته است. قدرت عطاکردن ودادن وگرفتن درزن قدرتی است فوق العاده که همه موجودات رامبهوت خود میکند.

 نمونه ای از زن, خواننده اوپرا انگلیسی بنام "الکساندرا داوید نال" میباشد. او زنی کنجکاو, ماجراجو, مستقل وشجاع بود. الکساندرا درسال 1924 درسن 55 سالگی بتنهائی باپاهای پیاده به طرف کوه های هیمالیا رفت. او بادزدی وارد مرز تبت شد. درآنروزها برای سفید پوستان ورود به تبت ممنوع بود. "دینا هایمن" یک زن اسرائیلی نیز سفر پرماجرای الکساندر را دنبال کرد. او به جائیهای قدم گذاشته که حتی امروز هم چنان اتفاقاتی در آنجاها میافتد که دهان غربیها را ازتعجب بازنگه میدارد.

الکساندرا مدت 14 سال به کشورهای جنوبی خاور دور سفر کرد. درحالی که خودش را به صورت یک گدا گریم کرده بود مسافرت جغرافیائی شگفت انگیزش راکامل کرد. او موهای قهوه ایش را برنگ سیاه در آورد وروی صورتش را باپودر کاکائو آغشته با ذغال پوشانده بود. هربار که دستهایش را می شست ویاکلاهش رابرمیداشت مواظب نگاه وتوجه دیگران بود. سفراو تنها به "بلهسا" پایتخت تبت هفت ماه طول کشید. درمدت این ماهها که درشهر بلهسا بود یکبارازدست یک پلیس کتک خورد زیراکه وارد مکانی ورود ممنوع شده بود. او بعد از برگشت سفرش به انگلیس به خبرنگاران گفت: هنگامی که پلیس اوراکتک میزد نه فقط باعث تحقیر اونشد بلکه اعتماد به نفس او بیشتر شده وبه او به اندازه کافی قدرت داد که مسافرتش را بااراده بیشتری ادامه دهد.

او همچنین اضافه کرد که مسافرتش به چنین سرزمینهائی باعث تابیدن نوری به انگلیس شد زیرا که اطلاعات زیادی کسب کرده بود که به بقیه هموطنانش یاد بدهد. تا حدودی نیززبان تبیتی رایاد گرفته بود. او حتی موفق شد ازسری لانکا, بورمه, زاپن وکره دیدن کند. الکساندرا درآنروزها تنها زن غربی بود که چنین هدفی را به انجام رساند.

زنان شجاع در تاریخ کم نبودند. مثلا" نمونه ای از آنها زنانی که درتنخ "آئین یهود" به مقام والائی رسیدند ونام آنها برای همیشه بخاطر خیلیها میماند. زنانی چون " سارا, هگار, لئا, ریوکا , راخل, دبورا, بت شوع هستند که نام آنها همیشه زنده خواهد بود. زنان تاریخی دیگر که نام آنها برای ابد در صفحات تاریخ جهانی حک شده است چون زاندارک, الیزابت ها, فلورانس نایتینگل, مادام کوری, هلن کلر, کلئوپاترا, گلدامایر وخیلیهای دیگر یادشان همیشه احساس برتری ووالائی وقدرتمندی زن را همیشه درذهن همگان زنده خواهد کرد.

سارا زن ابراهیم ومادر اسحاق. او خیلی آرزو داشت که صاحب یک فرزند باشد. عاقبت خداوند عشق وعلاقه اش را به او نشان داد ودرسن 90 سالگی باردار شد واسحاق رابدنیا آود.

"هگار" که دستیار سارا وزن دوم ابراهیم بود. پس از اینکه دربیابانها سرگردان شد هنگامیکه پسرش "اسماعیل" تشنگی براو مستولی شد دراینجا نیز خداوند عشق وعلاقه اش رابه زن نشان داد وبرای هگاروپسرش چشمه ای پد یدارشد.

 "ریوکا" دختری زیبا که زن اسحاق بود. او مادر دوقلوها یعنی یکوب وعساو بود. ریوکا به موقع میدانست تصمیم بگیرد و کارها رادرزمان درست به انجام برساند. او صادق, دست ودلباز وقدرت عجیبی در آینده نگری داشت. درحقیقت خیلی از وقایع را پیش بینی میکرد وبدین طریق مشکل گشای بسیاری از مشکلات ملت بود.

"راخل" زن دیگری در "آئین یهود" یکی اززیباترین تصاویر تنخ بشمار میرود. یعقوب برای بدست آوردن راخل مدت 14 سال سخت کارکرد تابتواند با او ازدواج کند. راخل همچنین درمورد خواهرش لئا فداکاری کرد. راخل مادر دوازده برادر از جمله یوسف زیبا وبنیامین هست.

 "دبورا" ازقبیله نفتالی یکی ازهفت پیامبران زن شناخته میشود. قبل ازاینکه اسرائیل پادشاهی شود تصمیم دردست قاضی ها بوده است. یکی ازاین قاضی های معروف "دبورا" بوده است . دبورا نیز آینده نگری والائی داشته است. قدرت آینده نگری او بارها ملت را ازخطرهای مختلف مخصوصا" قحط سالی نجات بخشید.

چشمگیرتر ازهمه "شولوموسیون" که ملکه "یهودا" بوده است میباشد. اوزنی بسیار شجاع ومبتکری بوده و درزمان او رونق وپیشرفت چشمگیری برای ملت حاصل شده است. این مهم قابل تذکر است که اولین مدرسه تاریخی برای آموزش وتربیت بچه ها به سبکی که امروز رواج دارد به فرمان او ابداع شده است.

همچنین حسن نیت, راستی وحکمت حضرت مریم نیز قابل تذکر میباشد.

کشورما ایران نیزدرطی تاریخ خود ازوجود زنان بسیاری که نقش اساسی درسرنوشت ملت داشته اند مستفیز بوده است. زن ایرانی مظهر شجاعت وشکیبائی وهوشیاری است. زنان ایران همیشه مظهر آزادی ایران بوده وهستند. همین زنان بوده اند که بسیاری درطی تاریخ برای بدست آوردن آزادی سینه خود را سپر کرده و باجبر واستبداد مبارزه بیشماری کرده ومیکنند.

گرچه خداوند زن را جنس ظریف نسبت به مرد آفریده, اما قدرت او درصبر, بردباری ,شکیبائی و هوشمندی اش نهفته است.

زنان ازهزاران سال پیش ارزش واحترام خودرا داشتند وهمیشه قوی وپابرجابودند. درآینده نیز بسیاری دیگر از زنان ایرانی نام آنها درتاریخ ثبت خواهد شد ونام ایران را زنده تر وبزرگتر خواهند کرد.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.