آیا روسپیگری حرفه نامیده میشود؟

فراموش نشود که فاحشه انسانی است مانند هرزن دیگری سرشار ازشور واحساس با قلبی لطیف. منظوراین نیست که خدای نخواسته دختران وزنان جوان تشویق شوند که به چنین حرفه سخت وخطرناک دست بزنند بلکه به این معنا, گاهی سرنوشت نسبت به اکثرانسانها خائن است واین خیانت درهرشخصی به حالت مختلف وجوددارد

 روسپیگری حرفه نامیده میشود ویکی ازقدیمی ترین حرفه ها دریونان باستان شناخته شده است. این شغل قبل ازمیلاد مسیح وجود داشته ودرآنزمان وظیفه مرکزی فاحشه را بنام "شاد" می خواندند. درزمان فرعونیان درمصرباستان رقاصه ها وخواننده های (دختر) اکثراوقات بصورت کاملا" عریان درمقابل تماشاچیان روی سن وظیفه انجام می دادند. طبق آئین یهود (تنخ) دردوران قدیم روسپی ها بغل پیاده روها می نشستند وچهره های آنها پوشیده بود که کسی آنها راتشخیص ندهد که نتواند بعدا به او آسیب برساند. درآئین یهود وهمینطوردربایبل گفته شده است چنانچه فاحشه ای دهان را به خوب ویا بد بازکند آن اتفاق خواهد افتاد زیراکه او بطور دائم تحت زجر وعذاب است وهرنوع درماندگی وبدبختی راتحمل کرده وخداوند به گفته های او گوش می دهد به این منظور که ازنفرین فاحشه باید ترسید.

 فاحشگی درزمان رومی ها نوعی تجارت خوانده میشد درست مثل دنیای امروز. درآن روزها چنانچه دختری بنام فاحشه ثبت نام میکرد, درصورت پشیمانی هرگز نمی توانست این نام را نفی کند. این مقام برای همیشه مثل چسبی قوی برپیشانی او حک می شده است.

 بطورکلی دراکثرنقاط دنیا فاحشگی غیرقانونی است مخصوصا" درکشورهای اسلامی می تواند حتی مرگ بدنبال داشته باشد. دراروپا واسرائیل وامریکا روسپیگری مرسوم وقسمت اعظمی ازموسسات متنوع برای این حرفه بنا شده است. در آمستردام (هلند)که به احتمال زیاد همگی کم وبیش با پنجره های قرمز آشنائی دارند که مقابل آن دخترویازنی جوان می نشیند ومنتظر مشتری میماند. دربسیاری موارد معمولا" فاحشه ها توسط مشترهایشان به قتل میرسند. فمنیستها عقیده دارند که فاحشگی یعنی تجاوز بهمه چیز, بهمراه سرخوردگی, افسردگی ,تحقیر, مزاحمت وحمله. آنها تایید میکنند که فاحشگی انتخاب حقیقی نیست بلکه تکرار فاجعه ای است که ازقبل برای آنها رخ داده است. آنها همچنین می گویند مردها ازسکس وپول بخاطر تسلط برزنان استفاده میکنند. ازنظرروانشناسی تن فروشی یعنی قطع رابطه با بدن. رابطه ای مکانیکی با سکس, یعنی تصور شخص خیلی پائین است.

 خود فروشی شغلی است دروغین که برشخص امر مشتبه شده به راستین. تن فروشی می تواند باعث بیماریهای جسمی وروانی گردد وهمینطور به اعتیاد سوق میدهد ویابرعکس, ازاعتیاد به خود فروشی منجر میشود. تعداد زیادی اززنها عقیده دارند که فاحشگی میتواند کار مثبت باشد. یعنی خودرا کرایه دادن برای پیدا کردن امکانات بیشتریافتن وسوق دادن به زندگی مستقل درآینده ای دورتر. بعضی از فاحشه ها خودرا ماشین سکس می نامند وادعا دارند که انتخابی شخصی است وباکی ازآن ندارند وحتی خود را نوعی فمنیسم افراطی مینامند.

 فراموش نشود که فاحشه انسانی است مانند هرزن دیگری سرشار ازشور واحساس با قلبی لطیف. منظوراین نیست که خدای نخواسته دختران وزنان جوان تشویق شوند که به چنین حرفه سخت وخطرناک دست بزنند بلکه به این معنا, گاهی سرنوشت نسبت به اکثرانسانها خائن است واین خیانت درهرشخصی به حالت مختلف وجوددارد. بنابراین باید درنظرگرفت به اشخاصی که زندگی چهره بیرحمی نشان داده است نباید انسانها آنرا بیرحمتر کنند. زندگی برای هرکسی بنوعی مشکل است ودرهرصورت باید احترام متقابل رانگاهداشت. مخصوصا" روی من به جنتلمنهائی است که به هردلیلی که فقط خود آنها میدانند, سراغ چنین زنهائی میروند باید با آنها بامهربانی رفتار کنند. بیاد داشته باشید که درزندگی هیچ چیز بدتر ازتهمت زدن وتحقیر وپست نشان دادن ویا فتنه جوئی کردن بین افراد نیست. چنانچه این صفات بد دروجود کسی باشد صدها مرتبه بدتر ازشخصی است که ازروی ناچاری وبدبختی به تن فروشی اشتغال دارد. درحقیقت همانطور که توجه کرده باشید یک دلیل بارزی که دختران جوان وبیگناه را به چنین انحرافی میکشاند اینچنین اشخاص ازقبل باعث شدند. دختری که درخانواده وبدتر ازهمه درجامعه تحقیر وکوچک شود وزوروجبر به اوتحمیل شود احتمال زیاد هست که به چنین راه نادرستی کشیده شود.

 سن متوسط دخترانی که به روسپیگری رو می آورند بین 13 تا 15 میباشد. بعضی ازاین دخترها بطریقی اعزام ویابالاجبارتوسط عوامل منفی وارد چنین کاری میشوند. درابتدا آنهاحتی به چنین موضوعی فکرنکردند بلکه بدلائل مختلف به این شغل می پردازند. نوع دیگر فاحشه ها زنهای خانه دارهستند که حرفه خاصی ندارند وازدست شوهرانشان فرارکردند. بعلت بدهنی وفحاشی ویاشرارت (دست بلند کردن ) روی آنها ویا ازفرط فقروتنگدستی . اماتحقیقات نشان داده است که بین 63% تا 90% ازروسپی ها دختروزنهائی هستند که درهنگام بچگی ازطریق خانواده وفامیل درجه یک مثل: پدر, برادر, عمو, دائی, پسرعمو, پسرخاله وغیرو به آنها ظلم وتعدی وبدترازهمه تجاوز شده است. اکثر فاحشه ها دلال دارند. درامریکا بین 75% تا 80% ازروسپیها ها تحت تسلط رابط ها (دلالان) قراردارند. رابط ها اشخاصی بی شرم هستند که معمولا" اززنهای ساده, تنها, تنگدست وبدون جا ومکان سواستفاده میکنند. این انسانهای بی وجدان دختربچه های سرکش که دوست ندارند به حرف والدین وبقیه خانواده گوش دهند ویا فرمانبردارباشند نیزهدف قرار می دهند. این اشخاص کلاهبرداروکلاش با کلکهائی که دارند قربانی رابادادن قولهای دروغین مثل ازدواج وداشتن زندگی مشترک اورامتقاعد میکنند که او, مرد آن دخترمیشود. سپس این نگهبان شیطان صفت, باتوسل به آزارهای مختلف ازقبیل فحاشی وکتک کاری چنان عمل میکند که قربانی هیچ راه فرارنداشته باشد. آنقدر آن دختر وزن راحقیروپست نشان میدهد که اواحساس کند برای همیشه محتاج به آن مرد است . دلال فاحشگی تا آن حد زن بیچاره رانزول میدهد که اوحتی مدیون این باشد که کسی هست به او جاومکان وغذاداده است وبرای همیشه ممنون وشکرگزاراوباشد. درحقیقت بافاحشه طوری رفتارمیشود که اوهمیشه احساس کند یک کالای ناقص محسوب شود وهیچ مرد دیگری حاضر به خواستن وبودن بااوبرای مدت زیاد نخواهد بود. تحقیقات نشان داده است که بین 68% تا 80%ازقرباینها موردتجاوزقرارگرفته اند. پس ازروآوردن به شغل فاحشگی نیز هرفاحشه ای درسال بین 8 تا 10 بارمورد تجاوزقرارمی گیرد. اکثر تهاجمین مشتریها ی آنها هستند وامایک سوم ازمتهاجمین راخود دلالها شامل میشوند. اکثر فاحشه ها قربانی سرقت مسلحانه ویا سادیست های منحرف, بیماریهای روانی ویا افراطیهای مذهبی میشوند. درآمریکا نشان داده شده است که 15% ازآنهائیکه خودکشی می کنند فاحشه هستند. دریک تحقیقات دیگرنشان داده شده است که 88% ازفاحشه ها مایل هستند که این شغل لعنتی رارها کنند. اما به کمک نیازدارند. 78% به مکان ویاپناهگاه محتاجند. 73% به یادگیری حرفه دیگری احتیاج دارند. 67% به ترک اعتیاد ازقبیل الکل ویا مواد مخدروحتی ترک خود فاحشگی محتاجند. منظور ازخود فاحشگی این هست که دخترجوانی که ازکودکی بعلتی به تن فروشی روآورده به چنین کاری عادت کرده است وترک آن برای او درست مثل رهائی ازنوعی مواد مخدر است. ناگفته نماند که تعداد فاحشه های مرد کم نیستند. اما موقعیت آنها با زنها فرق میکند. معمولا" اکثر مردهائی که "مرد فاحشه " میشوند جوان هستند. آنها به این امید به چنین کاری مبادرت می ورزند که ثروتمند شوند. مثلا" درنقاطی مانند هالیوود ونیویورک محله های مخصوص وجود دارند که تعداد زیادی زنهای میانسال تنها وحتی متاهل اما دارای پول وقدرت زیاد طبق سفارشهای مخصوص, مرد جوانی را که ازقبل توسط کاتالوگ عکس او انتخاب شده است, دعوت میشود. بعضی ازآن مردهای جوان تن فروش, ازاین راه به پول وپله ای میرسند که مبلغ آن میتوانست حاصل کارشبانه روزی وزحمت سالیان دراز باشد. تعدادی از این پسرهای جوان پس ازبدست آوردن هدف یعنی پول, شغل خود فروشی راترک میکنند وبه زندگی عادی بر میگردند.

 بعضی ازدختران جوان ایرانی ازروی ناچاری ومحدودیتهای خانوادگی وبارزتر ازهرچیزدیگر محدودیتهای اجتماعی ومشکلات مالی وتحمیل زور وجبرجامعه برآنها باعث شده است که تعداد ی ازآنها به روسپیگری اشتغال داشته باشند. رشد عقلی دختران معمولا" سریعتر ازجنس مذکر صورت می گیرد. بهمین دلیل دختری که ازبچگی اوراازهرطریقی محدود ومحروم کنند با احساس نفرت وانزجار بزرگ خواهد شد وبهروسیله ای بدنبال فرصت انتقامجوئی ازاطرافیان وحتی کینه شخصی نسبت بخود می گردد واورابه ویرانی وبدبختی سوق میدهد. معمولا" سعادت یک خانواده بستگی به زن (مادر خواهر) دارد. بدین طریق نیزپیشرفت وتوسعه هرجامعه ای نیزکلید آن دردست زن است. هنگامیکه به زنان ظلم میشود بهروسیله ای برای جبران خسارت به عملی دست خواهند زد. درایران زنان شجاع مبارزه کردند ومیکنند وحتی برای رسیدن به هدف با آغوش باز ازمرگ هم استقبال کردند. اینها زنانی اصیل هستند که دارای شخصیت قوی وشکست ناپذیرند. اما دخترانی که کمترقوی هستند به راههای برعکس کشیده میشوند.

درهرصورت هردوی آنها خودرا بخطرمی اندازند ومهم نیست که قیمت خطر تا چه اندازه گزاف باشد. منظور اینکه زن باید آزاد باشد که آزادی خود ودیگران حفظ شود. درغیراینصورت جامعه ای که زنها راتحت فشاروحتی شکنجه قرارمیدهد وبرای آنها تعیین وتکلیف کند که چه بپوشند وچگونه رفتارکنند وچگونه بیندیشند آن جامعه پایدارنخواهد بود وروزی ازروزها به انفجار کشیده خواهد شد.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.