معاون دولت خاتمی : دولت برنامه‌هاي کاهش آلودگي هوا را تعطيل کرده‌است !