امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای، اسد و قذافی و

در میان دیکتاتورهای خاورمیانه و شمال افریقا ، شاید بن علی دیکتاتور تونس بهره اندکی از عقل و درایت را دارا بود که وقتی موج آزادیخواهی در آن کشور به حرکت در آمد وهر روز دامنه تظاهرات گسترده تر شد درک نمود که مقاومت در برابر اراده و خواست مردم تونس نتیجه ای بجز کشتار و ویرانی بیشتر برای کشور و مردم تونس بر جای نخواهد گذاشت ، بنابراین دست خانواده خویش را گرفت و به عربستان سعودی فرار کرد و خود را از مهلکه نجات داد

 

قیافه دیکتاتور خودکامه ای که تا چند ماه پیش حاضر نبود حتی یک قدم در مقابل خواسته های برحق مردم مصر عقب بنشیند و از قدرت کناره بگیرد ، در قفس آنهم بر روی برانکارد و در حالتی درمانده و مفلوک ، در دادگاهی که مملو از شاکیان و مادران و پدران ، خواهران و برادران داغ دیده ای که عزیزی را در دوران دیکتاتوری مبارک از دست داده اند ، دیروز پرمعنی ترین و رسا ترین پیامی بود که از قاهره به تمام دیکتاتورهای جهان و بویژه دیکتاتورهای کشورهای خاورمیانه مخابره شد . و طنز تاریخ این است که دیکتاتورها هیچگاه از سرنوشت همتایان خود درس عبرت نمی گیرند و برای باقی ماندن چند صباحی بیشتر در قدرت ، درست پای درجای پای دیکتاتورهای سرنگون شده ای می گذارند که سرنوشت محتوم همگی آنان محکومیت و مرگ در حضیض بدنامی وبی آبروئی بوده است .

کمی آنطرف تر از قاهره و قفسی که حسنی مبارک در آن محاکمه می شود ، در ایران و سوریه و لیبی ، دیکتاتورها بقدرت آتش توپ و تانک و وحشی گری های اراذل و اوباش بسیجی و لباس شخصی ، همچنان بر تخت های لرزانی که پایه هایس بر خون آزادیخواهان و مردمی فقیر و محروم نهاده است به خود کامگی ادامه می دهند و تصور نمی کنند که اگر بخت یارشان باشد ، فردائی که دور نخواهد بود به سرنوشت حسنی مبارک دچار خواهند شد و دادگاه ناگزیر خواهد بود که آنان را در قفس محاکمه نماید تا مبادا بازماندگان داغ دیده و خشمگینی که عزیزان خود را در دوران دیکتاتوری از دست داده اند به دیکتاتور سرنگون شده حمله نمایند و با ضربتی او را از پای در آورند ، وگرنه هیچ انسان متمدن و با وجدانی نمی تواند انسان دیگری را اسیر کند و در قفس قرار دهد که قفس جای حیوانات درنده است ، و تفاوت انسان ها و رژیم های سیاسی متمدن با اراذل و اوباش و رژیم های دیکتاتوری در این است که انسان و رژیم متمدن بر اساس رعایت قوانین حقوق بشری و وجدان انسانی ، خود را مجاز نمی دانند حتی با دشمنان بشریت و دیکتاتورهای خونریز و سرنگون شده که جرم و محکومیت شان صد در صد محرز است ، رفتاری غیر انسانی نماید .

سید علی خامنه ای در ایران ، بشاراسد در سوریه و معمر قذافی در لیبی که این روزها با توحش کامل و توسل بیشتر به خشنونت و کشتار و شکنجه و زندان اگرگمان می کنند که می توانند از این طریق ، دیکتاتوری های خود را از مهلکه ای که در آن گرفتار آمده اند نجات دهند سخت در اشتباه اند چرا که اینک و بویژه تحت تأثیر خیزش های سبز ملت ایران ، که آغازگر و الهام بخش مردم کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا بوده است ، امروزه طوفان آزادیخواهی علیه دیکتاتورها در سرتاسر کشورهای خاورمیانه بحرکت درآمده و ناقوس مرگ دیکتاتورها در این منطقه از جهان به صدا درآمده است .

در میان دیکتاتورهای خاورمیانه و شمال افریقا ، شاید بن علی دیکتاتور تونس بهره اندکی از عقل و درایت را دارا بود که وقتی موج آزادیخواهی در آن کشور به حرکت در آمد وهر روز دامنه تظاهرات گسترده تر شد درک نمود که مقاومت در برابر اراده و خواست مردم تونس نتیجه ای بجز کشتار و ویرانی بیشتر برای کشور و مردم تونس بر جای نخواهد گذاشت ، بنابراین دست خانواده خویش را گرفت و به عربستان سعودی فرار کرد و خود را از مهلکه نجات داد و بدین ترتیب از وارد آمدن خسارات جانی و مالی بیشتر به مردم تونس احتراز جست . حسنی مبارک نیز که امروز در قفس و بر روی برانکارد ، خود را به موش مردگی زده است پس از اینکه پلیس و اراذل و اوباش پیرامون او صدها تن از شهروندان مصر را به خاک وخون کشید و در میدان آزادی قاهره با شتر بر سر و روی مردم تاخت ، هنگامی که با سرکوب و اعمال خشنونت نتوانست در اراده مردم مصر برای کسب آزادی خللی وارد سازد از صحنه قدرت کنار کشید و بدین ترتیب راه برای گذار آرام به دمکراسی از مجاری مدنی و قانونی هموار گردید . اما در مورد اسد و قذافی وخامنه ای ، سه دیکتاتور خونریزی که قساوت و توحش را در حق ملت های خود به نهایت رسانده اند ، چنین بنظر می رسد که این دیکتاتورها تصمیم گرفته اند تا آخرین لحظه از حیات ننگین خود در مقابل اراده ی آزادیخواهانه مردم ایستادگی کنند و کشورهای خود را هرچه بیشتر به سمت تباهی بیشتر و ویرانی بیشتر سوق دهند . این دیکتاتورها و اراذل و اوباش پیرامون آنان نمی دانند که هرچه بیشتر در برابر خواسته های عادلانه ی مردم مقاومت نمایند به همان میزان بر صفحات جرم و جنایت خود می افزایند و شاید هم دیگرشانس این را پیدا نکنند که مانند حسنی مبارک ، دیکتاتور سرنگون شده مصر ، در قفسی آهنی و در پناه قانون و حقوق بشر ، از خشم و غضب زجر دیدگان و داغ داران در امان بمانند .

13 مرداد 1390

4 اگوست 2011

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.